1Timothy (2/6)  

1. Ndiyavuselela ngoko kuqala kwiinto zonke, ukuba kwenziwe izikhungo, imithandazo, izibongozo, imibulelo, ngenxa yabantu bonke;
2. ngenxa yookumkani nabo bonke abasekongameni, ukuze sihlale ngokonwaba nangokuzola, sinokuhlonela uThixo, nokundileka konke.
3. Kuba oku kuhle, kwamkelekile emehlweni oMsindisi wethu uThixo;
4. onga yena bangasindiswa bonke abantu, bafikelele ekuyazini inyaniso.
5. Kuba mnye uThixo; mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu, umntu uKristu Yesu,
6. lowo wazinikelayo ukuba abe yintlawulelo yokukhulula abantu bonke; ubungqina ke obo bokungqinwa ngamaxesha angawabo;
7. endithe ndamiselwa bona mna, ukuba ndibe ngumshumayeli nompostile (ndithetha inyaniso ndikuKristu, andixoki), umfundisi weentlanga elukholweni nasenyanisweni.
8. Ngoko ndinga angathandaza amadoda kuzo zonke iindawo, ephakamisa izandla ezingcwele, engenangqumbo, engenantandabuzo.
9. Kwangokunjalo mabathi nabafazi banxibe iingubo ezifanelekileyo, beneentloni, benesidima, ingabi kukuphotha iinwele, nokunxitywa kwegolide neeperile, nesambatho esixabiso likhulu;
10. mabathi (ngokufanele abafazi abathi bahlonela uThixo), bavathe imisebenzi elungileyo.
11. Umfazi, ezolile, makafunde ethobele konke.
12. Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise, nokuba ayilawule indoda; makazole.
13. Kuba kwabunjwa uAdam kuqala, kwandula ke ukubunjwa uEva.
14. Kanjalo akulukuhlwanga Adam; kulukuhlwe umfazi, waba sekugqitheni.
15. Noko ke wosindiswa ngokuzala, ukuba bathe bema elukholweni, naseluthandweni, nasebungcwaliseni, benesidima.

  1Timothy (2/6)