1Chronicles (24/29)  

1. Ke oonyana baka-Aron, amaqela abo ibingala: oonyana baka-Aron nguNadabhi, noAbhihu, noElazare, noItamare.
2. Bafa ooNadabhi noAbhihu phambi koyise, bengenanyana; baba ngababingeleli ooElazare noItamare.
3. Wabahlula uDavide: yanguTsadoki koonyana bakaElazare, yanguAhimeleki koonyana bakaItamare, ngodidi lwabo ekonzweni yabo.
4. Bafumaneka oonyana bakaElazare bebaninzi ngokweentloko zamagorha, ngaphezu koonyana bakaItamare. Babenjenje ukubahlula: koonyana bakaElazare, iintloko zezindlu zooyise zaba lishumi elinantandathu; koonyana bakaItamare, zasibhozo ngokwezindlu zooyise.
5. Babahlula ngamaqashiso, aba baba naba; ngokuba abaphathi bendawo engcwele nabaphathi bakaThixo bebengabakoonyana bakaElazare, naphakathi koonyana bakaItamare.
6. UShemaya unyana kaNataniyeli umbhali, wakubaLevi, wababhala phambi kokumkani, nabathetheli, noTsadoki umbingeleli, noAhimeleki unyana ka-Abhiyatare, neentloko zezindlu zooyise kubabingeleli nakubaLevi; indlu yoyise inye iphuma noElazare, inye iphuma noItamare.
7. Laphuma iqashiso lokuqala noYoyaribhi, elesibini noYidaya,
8. elesithathu noHarim, elesine noSehorim,
9. elesihlanu noMalekiya, elesithandathu noMiyamin,
10. elesixhenxe noHakotse, elesibhozo noAbhiya,
11. elesithoba noYeshuwa, eleshumi noShekaniya,
12. eleshumi elinanye noEliyashibhi, eleshumi elinesibini noYakim,
13. eleshumi elinesithathu noHupa, eleshumi elinesine noYeshebhabhi,
14. eleshumi elinesihlanu noBhilega, eleshumi elinesithandathu noImere,
15. eleshumi elinesixhenxe noHezire, eleshumi elinesibhozo noApitsetse,
16. eleshumi elinesithoba noPetaya, elamashumi omabini noYehezekeli,
17. elamashumi omabini analinye noYakin, elamashumi omabini anesibini noGamuli,
18. elamashumi omabini anesithathu noDelaya, elamashumi omabini anesine noMahazeya.
19. Lulo olo udidi lwabo, lwenkonzo yabo yokungena endlwini kaYehova, ngokwesiko labo elanikwa nguAron uyise, njengoko wawisa umthetho uYehova uThixo kaSirayeli.
20. Ke koonyana bakaLevi abaseleyo ngaba: koonyana baka-Amram nguShubhayeli; koonyana bakaShubhayeli nguYedeya.
21. NgoRehabhiya: koonyana bakaRehabhiya, intloko nguIshiya.
22. KumaItsare nguShelomoti; koonyana bakaShelomoti nguYahati.
23. Koonyana bakaHebron nguYeriya inkulu, noAmariya owesibini, noYahaziyeli owesithathu, noYekamam owesine.
24. Oonyana bakaUziyeli nguMika; koonyana bakaMika nguShamire.
25. Umkhuluwa kaMika nguIshiya; koonyana bakaIshiya nguZekariya.
26. Oonyana bakaMerari nguMali noMushi, oonyana bakaYahaziya unyana wakhe.
27. Kwaoonyana bakaMerari ngooYahaziya unyana wakhe, noShoham, noSakure, noIbri.
28. NgoMali kuvele uElazare, ongabanga nanyana.
29. NgoKishe: oonyana bakaKishe nguYerameli.
30. Oonyana bakaMushi nguMali, noEdere, noYerimoti. Ngabo abo oonyana babaLevi, ngokwezindlu zooyise.
31. Babawisela amaqashiso nabo kwanjengabazalwana babo, oonyana baka-Aron, phambi koDavide ukumkani, noTsadoki, noAhimeleki, neentloko zezindlu zooyise zababingeleli nezabaLevi: iinkulu zezindlu zooyise kwanjengabaninawa babo.

  1Chronicles (24/29)