1Chronicles (2/29)  

1. Ngabo aba oonyana bakaSirayeli: nguRubhen, noSimon, noLevi, noYuda, noIsakare, noZebhulon,
2. noDan, noYosefu, noBhenjamin, noNafetali, noGadi, noAshere.
3. Oonyana bakaYuda nguEre, no-Onan, noShela. Abo bathathu wabazalelwa yintombi kaShuwa, umKananekazi. Ke uEre, amazibulo kaYuda, ebenobubi emehlweni kaYehova; wambulala.
4. UTamare, umolokazana wakhe, wamzalela uPeretse noZera. Bebonke oonyana bakaYuda bahlanu.
5. Oonyana bakaPeretse nguHetseron, noHamuli.
6. Oonyana bakaZera nguZimri, noEtan, noHaman, noKalekole, noDara; bebonke bahlanu.
7. Oonyana bakaKarmi nguAkare, owawahlisela ishwangusha amaSirayeli, wenza ubumenemene entweni esingelwe phantsi.
8. Oonyana bakaEtan nguAzariya.
9. Oonyana bakaHetseron awabazalelwayo: nguYerameli, noRam, noKelubhayi.
10. URam wazala uAminadabhi; uAminadabhi wazala uNashon, inkulu yoonyana bakaYuda.
11. UNashon wazala uSalima;
12. uSalima wazala uBhohazi; uBhohazi wazala uObhede; uObhede wazala uYese.
13. UYese wazala uEliyabhi, amazibulo akhe, noAbhinadabhi owesibini, noShama owesithathu,
14. noNataniyeli owesine, noRadayi owesihlanu,
15. no-Otsem owesithandathu, noDavide owesixhenxe.
16. Oodade babo baye bengooTseruya noAbhigali. Oonyana bakaTseruya nguAbhishayi, noYowabhi, noAsaheli; bathathu.
17. UAbhigali wazala uAmasa; uyise ka-Amasa ebenguYetere, umIshmayeli.
18. UKalebhi, unyana kaHetseron, wazala ngoAzubha umkakhe nangoYerihoti. Ngabo aba oonyana bakhe: uYeshere, noShobhabhi, noArdon.
19. Wafa uAzubha; uKalebhi wazeka uEfrata; wamzalela uHuri.
20. UHuri wazala u-Uri, u-Uri wazala uBhetsaleli.
21. Emveni koko wayingena uHetseron intombi kaMakire, uyise kaGiliyadi, wayizeka eminyaka imashumi mathandathu ezelwe; yamzalela uSegubhi.
22. USegubhi wazala uYahire; wayenemizi engamashumi amabini anamithathu ezweni laseGiliyadi.
23. UGeshuri noAram bathabatha kubo iHavoti-yahire, neKenati, namagxamesi ayo: imizi engamashumi omathandathu. Bonke aba babengoonyana bakaMakire, uyise kaGiliyadi.
24. Emva kokufa kukaHetseron kwaKalebhi yakwaEfrata, umkaHetseron, uAbhiya, wamzalela uAsuri, uyise ozala amaTekowa.
25. Oonyana bakaYerameli, amazibulo kaHetseron, babengooRam amazibulo akhe, noBhuna, no-Oren, no-Otsem, noAhiya.
26. UYerameli ebenomnye umfazi, igama lakhe linguAtara; ubengunina kaOnam.
27. Oonyana bakaRam, amazibulo kaYerameli, babenguMahatse, noYamin, noEkere.
28. Oonyana bakaOnam babenguShamayi, noYada. Oonyana bakaShamayi nguNadabhi, noAbhishure.
29. Igama lomka-Abhishure nguAbhihayili; wamzalela uAbhan, noMolidi.
30. Oonyana bakaNadabhi nguSelede, noApayim; wafa uSelede engazalanga.
31. Oonyana baka-Apayim nguIshi. Oonyana bakaIshi nguSheshan. Oonyana bakaSheshan nguAlayi.
32. Oonyana bakaYada, umninawa kaShamayi, nguYetere noYonatan. Wafa uYetere engazalanga.
33. Oonyana bakaYonatan nguPelete noZaza. Ngabo abo oonyana bakaYerameli.
34. USheshan ebengenanyana; ibiziintombi zodwa. USheshan ebenomkhonzi ongumYiputa; igama lakhe belinguYar-ha.
35. USheshan wamnika uYar-ha umkhonzi wakhe intombi yakhe, ukuba ibe ngumfazi; yamzalela uAtayi.
36. UAtayi wazala uNatan; uNatan wazala uZabhadi.
37. UZabhadi wazala uEfelali; uEfelali wazala uObhede;
38. uObhede wazala uYehu; uYehu wazala uAzariya;
39. uAzariya wazala uHeletse; uHeletse wazala uElasa;
40. uElasa wazala uSisamayi; uSisamayi wazala uShalum;
41. uShalum wazala uYekamiya; uYekamiya wazala uElishama.
42. Oonyana bakaKalebhi, umkhuluwa kaYerameli, nguMesha amazibulo akhe, obenguyise wabaseZifi, noonyana bakaMaresha, uyise kaHebron.
43. Oonyana bakaHebron nguKora, noTapuwa, noRekem, noShema.
44. UShema wazala uRaham, uyise kaYorkeham; uRekem wazala uShamayi.
45. Unyana kaShamayi nguMahon; uMahon nguyise wabaseBhete-tsure.
46. UEfa, ishweshwe likaKalebhi, wazala uHaran, noMotsa, noGazeze; uHaran wazala uGazeze.
47. Oonyana bakaYadayi nguRegem, noYotam noGeshan, noPelete, noEfa, noShahafe.
48. UMahaka, ishweshwe likaKalebhi, wazala uShebhere, noTir-hana;
49. wazala noShahafe, uyise wabaseMademana, noSheva uyise wabaseMakebhena, noyise wabaseGibheha; intombi kaKalebhi ibinguAkesa.
50. Ngabo aba oonyana bakaKalebhi: ngoonyana bakaHuri, amazibulo kaEfrata; uShobhali ozala amaKiriyati-yeharim;
51. uSalima, uyise wabaseBhetelehem; uHarefe, uyise wabaseBhete-gadere.
52. UShobhali, uyise wabaseKiriyati-yeharim, ebenoonyana: uHarowe, noHatsihamenukoti.
53. Imizalwane yaseKiriyati-yeharim ngamaItri, namaPuti, namaShumati, namaMisherayi. Baphuma kuyo abaseTsorati, namaEshtawoli.
54. Oonyana bakaSalima ngabaseBhetelehem, nabaseNetofa, abaseAteroti yendlu kaYowabhi, nabaseHazi-hamanati, nabaseTsora.
55. Imizalwane yababhali, abemi baseYabhetse, ngabaseTira, ngabaseShemiha, ngabaseSuka. La ngamaKeni avela kuHamati, uyise wabendlu kaRekabhi.

  1Chronicles (2/29)