Numbers (34/36)  

1. RAB Musaya şöyle dedi:
2. ‹‹İsraillilere de ki, ‹Mülk olarak size düşecek Kenan ülkesine girince, sınırlarınız şöyle olacak:
3. ‹‹ ‹Güney sınırınız Zin Çölünden Edom sınırı boyunca uzanacak. Doğuda, güney sınırınız Lut Gölünün ucundan başlayacak,
4. Akrep Geçidinin güneyinden Zine geçip Kadeş-Barneanın güneyine dek uzanacak. Oradan Hasar-Addara ve Asmona,
5. oradan da Mısır Vadisine uzanarak Akdenizde son bulacak.
6. ‹‹ ‹Batı sınırınız Akdeniz ve kıyısı olacak. Batıda sınırınız bu olacak.
7. ‹‹ ‹Kuzey sınırınız Akdenizden Hor Dağına dek uzanacak.
8. Hor Dağından Levo-Hamata, oradan Sedata,
9. Zifrona doğru uzanarak Hasar-Enanda son bulacak. Kuzeyde sınırınız bu olacak.
10. ‹‹ ‹Doğu sınırınız Hasar-Enandan Şefama dek uzanacak.
11. Sınırınız Şefamdan Ayinin doğusundaki Rivlaya dek inecek. Oradan Kinneret Gölününfş doğu kıyısındaki yamaçlara dek uzanacak.
12. Oradan Şeria Irmağı boyunca uzanacak ve Lut Gölünde son bulacak. ‹‹ ‹Her yandan ülkenizin sınırları bu olacaktır.› ››
13. Musa İsraillilere, ‹‹Miras olarak kurayla paylaştıracağınız ülke budur›› dedi, ‹‹RABbin buyruğu uyarınca ülke dokuz oymakla bir yarım oymak arasında paylaştırılacak.
14. Çünkü Ruben oymağına bağlı ailelerle Gad oymağına bağlı aileler ve Manaşşe oymağının öbür yarısı mülklerini aldılar.
15. Bu iki oymakla yarım oymak mülklerini Erihanın karşısındaki Şeria Irmağının doğusunda aldılar.››
16. RAB Musaya şöyle dedi:
17. ‹‹Ülkeyi mülk olarak aranızda paylaştıracak adamlar şunlardır: Kâhin Elazar ve Nun oğlu Yeşu.
18. Ülkeyi mülk olarak paylaştırmaları için her oymaktan birer önder görevlendirin.
19. Şu adamları görevlendireceksiniz: ‹‹Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev,
20. Şimon oymağından Ammihut oğlu Şemuel,
21. Benyamin oymağından Kislon oğlu Elidat,
22. Dan oymağından Yogli oğlu önder Bukki,
23. Yusufoğullarından: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel,
24. Efrayim oymağından Şiftan oğlu önder Kemuel,
25. Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan,
26. İssakar oymağından Azzan oğlu önder Paltiel,
27. Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut,
28. Naftali oymağından Ammihut oğlu önder Pedahel.››
29. Kenan ülkesinde İsrailliler'e mülkü paylaştırmaları için RAB'bin görevlendirdiği adamlar bunlardı.

  Numbers (34/36)