Numbers (3/36)  

1. RAB Sina Dağında Musaya seslendiği sırada Harunla Musanın çocukları şunlardı.
2. Harunun oğulları: İlk oğlu Nadav, Avihu, Elazar, İtamar.
3. Harunun kâhin atanıp meshedilen oğulları bunlardı.
4. Nadavla Avihu Sina Çölünde RABbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Oğulları yoktu. Elazarla İtamar babaları Harunun yanında kâhinlik ettiler. Tanrıya kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli. Kâhinin büyücülük, falcılık, sihirbazlık, gaipten haber vermek gibi işlerle uğraşması söz konusu değildi. Bu uygulamalar Yas.18:9-14 ayetlerinde yasaklanmıştır.
5. RAB Musaya şöyle dedi:
6. ‹‹Kâhin Haruna yardım etmek üzere Levi oymağını çağırıp görevlendir.
7. Buluşma Çadırında Harunla bütün topluluk adına konutla ilgili hizmeti yürütsünler.
8. Buluşma Çadırındaki bütün eşyalardan sorumlu olacak, İsrailliler adına konuta ilişkin hizmeti yerine getirecekler.
9. Levilileri Harunla oğullarının hizmetine ver. İsrailliler arasında tümüyle onun hizmetine ayrılanlar onlardır.
10. Kâhinlik görevini sürdürmek üzere Harunla oğullarını görevlendir. Kutsal yere onlardan başka her kim yaklaşırsa öldürülecektir.››
11. RAB Musaya şöyle dedi:
12. ‹‹İşte İsrailli kadınların doğurduğu ilk erkek çocukların yerine İsrailliler arasından Levilileri seçtim. Onlar benim olacaktır.
13. Çünkü bütün ilk doğanlar benimdir. Mısırda ilk doğanların hepsini yok ettiğim gün, İsrailde insan olsun hayvan olsun bütün ilk doğanları kendime ayırdım. Onlar benim olacak. Ben RABbim.››
14. RAB Musaya Sina Çölünde şöyle dedi:
15. ‹‹Levioğullarını ailelerine ve boylarına göre say. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği sayacaksın.››
16. Böylece Musa RABbin buyruğu uyarınca onları saydı.
17. Levinin oğullarının adları şunlardı: Gerşon, Kehat, Merari.
18. Gerşonun boy başı olan oğulları şunlardı: Livni, Şimi.
19. Kehatın boy başı olan oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel.
20. Merarinin boy başı olan oğulları: Mahli, Muşi. Ailelerine göre Levi boyları bunlardı.
21. Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı.
22. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 7 500dü.
23. Gerşon boyları batıda konutun arkasında konaklayacaktı.
24. Gerşona bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaftı.
25. Buluşma Çadırında Gerşonoğulları konuttan, çadırın örtüsünden, Buluşma Çadırının girişindeki perdeden,
26. konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı.
27. Amram, Yishar, Hevron ve Uzziel boyları Kehat soyundandı. Kehat boyları bunlardı.
28. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 8 600dü. Bunlar kutsal yerden sorumluydular.
29. Kehat boyları konutun güney yanında konaklayacaktı.
30. Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzziel oğlu Elisafandı.
31. Kehatlılar Antlaşma Sandığından, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı.
32. Levili önderlerin başı Kâhin Harunun oğlu Elazar olacak, kutsal yerden sorumlu olanları o yönetecekti.
33. Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı.
34. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6 200dü.
35. Merari boylarına bağlı ailelerin önderi Avihayil oğlu Surieldi. Merari boyları konutun kuzey yanında konaklayacaktı.
36. Merarioğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından,
37. konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı.
38. Musa, Harun ve oğulları konutun önünde, gündoğusu yönünde Buluşma Çadırının önünde konaklayacaklardı. İsrailliler adına kutsal yerin bakımından sorumlu olacaklardı. Kutsal yere başka her kim yaklaşırsa öldürülecekti.
39. RABbin buyruğu uyarınca Musayla Harunun Levili boylardan saydıkları bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 22 000di.
40. Sonra RAB Musaya, ‹‹İsraillilerin bir aylık ve daha yukarı yaştaki ilk doğan bütün erkeklerini say, adlarını yaz›› dedi,
41. ‹‹İsraillilerin bütün ilk doğanlarının yerine Levilileri, yine İsraillilerin ilk doğan hayvanlarının yerine Levililerin hayvanlarını bana ayır. Ben RABbim.››
42. Böylece Musa, RABbin buyurduğu gibi, İsrailliler arasında ilk doğanların tümünü saydı.
43. Adlarıyla yazılan, ilk doğan bir aylık ve daha yukarı yaştaki erkeklerin sayısı 22 273tü.
44. RAB Musaya şöyle dedi:
45. ‹‹İsraillilerin ilk doğanları yerine Levilileri, hayvanları yerine de Levililerin hayvanlarını ayır. Levililer benim olacak. Ben RABbim.
46. İsraillilerin ilk doğanlarından olup Levililerin sayısını aşan 273 kişi için bedel alacaksın.
47. Adam başına beşer şekelfç al. Kutsal yerin yirmi geradan oluşan şekelini ölçü tut.
48. Levililerin sayısını aşanlardan bedel olarak alınan parayı Harunla oğullarına ver.››
49. Böylece Musa, bedeli Levililer olanların sayısını aşan İsraillilerden bedel parasını aldı.
50. İsraillilerin ilk doğanlarından 1 365 kutsal yerin şekeli aldı.
51. RAB'bin sözü uyarınca, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, bedel parasını Harun'la oğullarına verdi.

  Numbers (3/36)