Nehemiah (7/13)  

1. Surların onarımı bitip kapılar yerine takıldıktan sonra, kapı nöbetçileri, ezgiciler ve Levililer göreve atandı.
2. Kardeşim Hananiyle kale komutanı Hananyayı Yeruşalime yönetici atadım. Hananya güvenilir bir kişiydi. Çoğu insandan daha çok Tanrıdan korkardı.
3. Onlara, ‹‹Güneş ortalığı ısıtıncaya kadar Yeruşalim kapıları açılmasın›› dedim, ‹‹Kapı nöbetçileri görev başındayken kapıları kapalı tutsunlar. Kapıları siz sürgüleyin ve Yeruşalimde oturanlara nöbet görevi verin. Bazıları bu görevi yapsın, bazıları da evlerinin çevresinde nöbet tutsun.››
4. Yeruşalim geniş, büyük bir kentti, ama nüfusu azdı. İçindeki evler henüz onarılmamıştı.
5. Tanrım soylarına göre halkın sayımı yapılabilsin diye soyluları, yetkilileri ve bütün halkı toplamamı istedi. Sürgünden ilk dönenlerin soy kütüğünü buldum. İçinde şunlar yazılıydı:
6. Babil Kralı Nebukadnessarın sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.
7. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:
8. Paroşoğulları: 2172
9. Şefatyaoğulları: 372
10. Arahoğulları: 652
11. Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2818
12. Elamoğulları: 1254
13. Zattuoğulları: 845
14. Zakkayoğulları: 760
15. Binnuyoğulları: 648
16. Bevayoğulları: 628
17. Azgatoğulları: 2322
18. Adonikamoğulları: 667
19. Bigvayoğulları: 2067
20. Adinoğulları: 655
21. Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
22. Haşumoğulları: 328
23. Besayoğulları: 324
24. Harifoğulları: 112
25. Givonlular: 95
26. Beytlehemliler ve Netofalılar: 188
27. Anatotlular: 128
28. Beytazmavetliler: 42
29. Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
30. Ramalılar ve Gevalılar: 621
31. Mikmaslılar: 122
32. Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 123
33. Öbür Nevo Kentinden olanlar: 52
34. Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254
35. Harimliler: 320
36. Erihalılar: 345
37. Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 721
38. Senaalılar: 3930
39. Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
40. İmmeroğulları: 1052
41. Paşhuroğulları: 1247
42. Harimoğulları: 1017
43. Levililer: Kadmiel ve Hodeva soyundan gelen Yeşuoğulları: 74
44. Ezgiciler: Asafoğulları: 148
45. Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları: 138
46. Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
47. Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,
48. Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Şalmayoğulları,
49. Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
50. Reayaoğulları, Resinoğulları, Nekodaoğulları,
51. Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları,
52. Besayoğulları, Meunimoğulları, Nefişesimoğulları,
53. Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
54. Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
55. Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
56. Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
57. Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,
58. Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
59. Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amonoğulları.
60. Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392
61. Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addon ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
62. Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 642
63. Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.
64. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
65. Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
66. Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
67. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 245 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
70. Bazı aile başları onarım işi için bağışta bulundu: Vali hazineye 1 000 darik altın, 50 çanak, 530 kâhin mintanı bağışladı.
71. Bazı aile başları da iş için hazineye 20 000 darikfı altın, 2 200 mina gümüş verdiler.
72. Halkın geri kalanı ise, toplam 20 000 darikfı altın, 2 000 mina gümüş ve 67 kâhin mintanı verdi.
73. Kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, sıradan insanlar ve bütün İsrailliler kentlerine yerleştiler.

  Nehemiah (7/13)