Joshua (19/24)  

1. İkinci kura Şimona, boy sayısına göre Şimonoğulları oymağına düştü. Onların payı Yahudaoğullarına düşen payın sınırları içinde kalıyordu.
2. Bu pay Beer-Şeva ya da Şeva, Molada,
3. Hasar-Şual, Bala, Esem,
4. Eltolat, Betul, Horma,
5. Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susa,
6. Beytlevaot ve Şaruheni içeriyordu. Köyleriyle birlikte toplam on üç kent.
7. Ayin, Rimmon, Eter ve Aşan; köyleriyle birlikte dört kent.
8. Baalat-Beer, yani Negevdeki Ramaya kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler de Şimonoğullarına aitti. Boy sayısına göre Şimonoğulları oymağının payı buydu.
9. Şimonoğullarına verilen pay Yahudaoğullarının payından alınmıştı. Çünkü Yahudaoğullarının payı ihtiyaçlarından fazlaydı. Böylece Şimonoğullarının payı Yahuda oymağının sınırları içinde kalıyordu.
10. Üçüncü kura boy sayısına göre Zevulunoğullarına düştü. Topraklarının sınırı Sarite kadar uzanıyordu.
11. Sınır batıda Maralaya doğru çıkıyor, Dabbeşete erişip Yokneam karşısındaki vadiye uzanıyor,
12. Saritten doğuya, gün doğusuna, Kislot-Tavor sınırına dönüyor, oradan Daverata dayanıyor ve Yafiaya çıkıyordu.
13. Buradan yine doğuya, Gat-Hefer ve Et-Kasine geçiyor, Rimmona uzanıyor, Neaya kıvrılıyordu.
14. Kuzey sınırı buradan Hannatona dönüyor ve Yiftahel Vadisinde son buluyordu.
15. Kattat, Nahalal, Şimron, Yidala ve Beytlehem; köyleriyle birlikte on iki kentti.
16. Boy sayısına göre Zevulunoğullarının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
17. Dördüncü kura İssakara, boy sayısına göre İssakaroğullarına düştü.
18. Yizreel, Kesullot, Şunem,
19. Hafarayim, Şion, Anaharat,
20. Rabbit, Kişyon, Eves,
21. Remet, Eyn-Gannim, Eyn-Hadda ve Beytpasses bu sınırların içinde kalıyordu.
22. Sınır Tavor, Şahasima ve Beytşemeş boyunca uzanarak Şeria Irmağında son buluyordu. Köyleriyle birlikte on altı kentti.
23. Boy sayısına göre İssakaroğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
24. Beşinci kura boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına düştü.
25. Sınırları içindeki kentler Helkat, Hali, Beten, Akşaf,
26. Allammelek, Amat ve Mişaldı. Sınır batıda Karmel ve Şihor-Livnata erişiyordu.
27. Buradan doğuya, Beytdagona dönüyor, Zevulun sınırı ve Yiftahel Vadisi boyunca uzanarak kuzeyde Beytemek ve Neiele ulaşıyordu. Kavulun kuzeyinden,
28. Evron, Rehov, Hammon ve Kanaya geçerek Büyük Saydaya kadar çıkıyordu.
29. Buradan Ramaya dönüyor, sonra surlarla çevrili Sur Kentine uzanıyor, Hosaya dönerek Akziv yöresinde, Akdenizde son buluyordu.
30. Umma, Afek ve Rehov; köyleriyle birlikte yirmi iki kent,
31. boy sayısına göre Aşeroğulları oymağına verilen payın içinde kalıyordu.
32. Altıncı kura Naftaliye, boy sayısına göre Naftalioğullarına düştü.
33. Sınırları Helef ve Saanannimdeki büyük meşe ağacından başlayarak Adami-Nekev ve Yavneel üzerinden Lakkuma uzanıyor, Şeria Irmağında son buluyordu.
34. Sınır buradan batıya yöneliyor, Aznot-Tavordan geçerek Hukoka erişiyordu. Güneyde Zevulun toprakları, batıda Aşer toprakları, doğuda ise Şeria Irmağı vardı. ‹‹Doğuda ise Şeria Irmağı boyunca uzanan Yahuda toprakları››.
35. Surlu kentler şunlardı: Siddim, Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36. Adama, Rama, Hasor,
37. Kedeş, Edrei, Eyn-Hasor,
38. Yiron, Migdal-El, Horem, Beytanat, Beytşemeş; köyleriyle birlikte toplam on dokuz kent.
39. Boy sayısına göre Naftalioğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
40. Yedinci kura boy sayısına göre Danoğulları oymağına düştü.
41. Mülklerinin sınırı içinde kalan kentler şunlardı: Sora, Eştaol, İr-Şemeş,
42. Şaalabbin, Ayalon, Yitla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibbeton, Baalat,
45. Yehut, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46. Me-Yarkon ve Yafanın karşısındaki topraklarla birlikte Rakkon.
47. Topraklarını yitiren Danoğulları gidip Leşeme saldırdılar. Kenti alıp halkını kılıçtan geçirdikten sonra tümüyle işgal ederek oraya yerleştiler. Ataları Danın anısına buraya Dan adını verdiler.
48. Boy sayısına göre Danoğulları oymağının payı köyleriyle birlikte bu kentlerdi.
49. İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşuya pay verdiler.
50. RABbin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayimin dağlık bölgesindeki Timnat-Serahı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.
51. Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da RAB'bin önünde, Buluşma Çadırı'nın kapısında kura ile pay olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.

  Joshua (19/24)