Genesis (36/50)  

1. Esavın, yani Edomun öyküsü:
2. Esav şu Kenanlı kızlarla evlendi: Hititli Elonun kızı Âda; Hivli Sivonun torunu, Ânanın kızı Oholivama;
3. Nevayotun kızkardeşi, İsmailin kızı Basemat.
4. Âda Esava Elifazı, Basemat Reueli,
5. Oholivama Yeuş, Yalam ve Korahı doğurdu. Esavın Kenan ülkesinde doğan oğulları bunlardı.
6. Esav karılarını, oğullarını, kızlarını, evindeki bütün adamlarını, hayvanlarının hepsini, Kenan ülkesinde kazandığı malların tümünü alıp kardeşi Yakuptan ayrıldı, başka bir ülkeye gitti.
7. Birlikte yaşayamayacak kadar çok malları vardı. Yabancı olarak yaşadıkları bu topraklar davarlarına yetmiyordu.
8. Esav -Edom- Seir dağlık bölgesine yerleşti.
9. Seir dağlık bölgesine yerleşen Edomluların atası Esavın soyu:
10. Esavın oğullarının adları şunlardır: Esavın karılarından Âdanın oğlu Elifaz, Basematın oğlu Reuel.
11. Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz.
12. Timna Esavın oğlu Elifazın cariyesiydi. Elifaza Amaleki doğurdu. Bunlar Esavın karısı Âdanın torunlarıdır.
13. Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Esavın karısı Basematın torunlarıdır.
14. Sivonun torunu ve Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın Esava doğurduğu oğullar şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah.
15. Esavoğullarının boy beyleri şunlardır: Esavın ilk oğlu Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,
16. Korah, Gatam, Amalek. Bunlar Edom ülkesinde Elifazın soyundan beylerdi ve Âdanın torunlarıydı.
17. Esav oğlu Reuelin oğulları şunlardır: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. Bunlar Edom ülkesinde Reuelin soyundan gelen beylerdi ve Esavın karısı Basematın torunlarıydı.
18. Esavın karısı Oholivamanın oğulları şunlardır: Yeuş, Yalam, Korah. Bunlar Ânanın kızı olan Esavın karısı Oholivamanın soyundan gelen beylerdi.
19. Bunların hepsi Esavın -Edomun- oğullarıdır. Yukardakiler de onların beyleridir.
20. Ülkede yaşayan Horlu Seirin oğulları şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna,
21. Dişon, Eser, Dişan. Seirin Edomda beylik eden Horlu oğulları bunlardı.
22. Lotanın oğulları: Hori, Hemam. Timna Lotanın kızkardeşiydi.
23. Şovalın oğulları: Alvan, Manahat, Eval, Şefo, Onam.
24. Sivonun oğulları: Aya ve Âna. Babası Sivonun eşeklerini güderken çölde sıcak su kaynakları bulan Ânadır bu.
25. Ânanın çocukları şunlardı: Dişon ve Ânanın kızı Oholivama.
26. Dişonun oğulları şunlardı: Hemdan, Eşban, Yitran, Keran.
27. Eserin oğulları şunlardı: Bilhan, Zaavan, Akan.
28. Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
29. Horlu boy beyleri şunlardı: Lotan, Şoval, Sivon, Âna,
30. Dişon, Eser, Dişan. Seir ülkesindeki Horlu boy beyleri bunlardı.
31. İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti:
32. Beor oğlu Bala Edom Kralı oldu. Kentinin adı Dinhavaydı.
33. Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
34. Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
35. Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti.
36. Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
37. Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
38. Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
39. Akbor oğlu Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pauydu. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.
40. Boylarına ve bölgelerine göre Esavın soyundan gelen beylerin adları şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
41. Oholivama, Ela, Pinon,
42. Kenaz, Teman, Mivsar,
43. Magdiel, İram. Sahip oldukları ülkede yaşadıkları yerlere adlarını veren Edom beyleri bunlardı. Edomlular'ın atası Esav'dı.

  Genesis (36/50)