Ezra (2/10)  

1. Babil Kralı Nebukadnessarın Babile sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.
2. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:
3. Paroşoğulları: 2172
4. Şefatyaoğulları: 372
5. Arahoğulları: 775
6. Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
7. Elamoğulları: 1254
8. Zattuoğulları: 945
9. Zakkayoğulları: 760
10. Banioğulları: 642
11. Bevayoğulları: 623
12. Azgatoğulları: 1222
13. Adonikamoğulları: 666
14. Bigvayoğulları: 2056
15. Adinoğulları: 454
16. Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
17. Besayoğulları: 323
18. Yoraoğulları: 112
19. Haşumoğulları: 223
20. Gibbaroğulları: 95
21. Beytlehemliler: 123
22. Netofalılar: 56
23. Anatotlular: 128
24. Azmavetliler: 42
25. Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
26. Ramalılar ve Gevalılar: 621
27. Mikmaslılar: 122
28. Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
29. Nevolular: 52
30. Magbişliler: 156
31. Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254
32. Harimliler: 320
33. Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
34. Erihalılar: 345
35. Senaalılar: 3630.
36. Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
37. İmmeroğulları: 1052
38. Paşhuroğulları: 1247
39. Harimoğulları: 1017.
40. Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
41. Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
42. Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
43. Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
44. Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
45. Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
46. Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
47. Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
48. Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
49. Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
50. Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
51. Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
52. Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
53. Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
54. Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
55. Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
56. Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
57. Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
58. Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392.
59. Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
60. Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
61. Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.
62. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
63. Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
64. Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
65. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
68. Bazı aile başları Yeruşalimdeki RAB Tanrının Tapınağına varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
69. Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
70. Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.

  Ezra (2/10)