1Chronicles (8/29)  

1. Benyaminin ilk oğlu Bala, İkinci oğlu Aşbel, Üçüncü oğlu Ahrah,
2. Dördüncü oğlu Noha, Beşinci oğlu Rafaydı.
3. Balanın oğulları: Addar, Gera, Avihut,
4. Avişua, Naaman, Ahoah,
5. Gera, Şefufan, Huram.
6. Ehutoğulları Gevada yaşayan ailelerin başlarıydı. Oradan Manahata sürüldüler. Adları şunlardır:
7. Naaman, Ahiya ve onları sürgüne gönderen Gera. Gera Uzzayla Ahihutun babasıydı.
8. Şaharayim, karıları Huşimle Baarayı boşadıktan sonra, Moav kırında çocuk sahibi oldu.
9. Yeni karısı Hodeşten doğan oğulları şunlardır: Yovav, Sivya, Meşa, Malkam,
10. Yeus, Sakeya, Mirma. Bunlar Şaharayimin oğullarıydı. Hepsi de boy başlarıydı.
11. Şaharayimin karısı Huşimden de Avituv ve Elpaal adında iki oğlu vardı.
12. Elpaalın oğulları: Ever, Mişam, Ono ve Lod kentleriyle çevrelerindeki köyleri yeniden kuran Şemet, Beria, Şema. Beriayla Şema Ayalonda yaşayan halkın boy başlarıydı. Bunlar Gatta yaşayan halkı sürdüler.
14. Ahyo, Şaşak, Yeremot,
15. Zevadya, Arat, Eder,
16. Mikael, Yişpa ve Yoha Berianın oğullarıydı.
17. Zevadya, Meşullam, Hizki, Hever,
18. Yişmeray, Yizliya ve Yovav Elpaalın oğullarıydı.
19. Yakim, Zikri, Zavdi,
20. Elienay, Silletay, Eliel,
21. Adaya, Beraya ve Şimrat Şiminin oğullarıydı.
22. Şaşakın oğulları: Yişpan, Ever, Eliel,
23. Avdon, Zikri, Hanan,
24. Hananya, Elam, Antotiya,
25. Yifdeya, Penuel.
26. Yerohamın oğulları: Şamşeray, Şeharya, Atalya,
27. Yaareşya, Eliya, Zikri.
28. Bunların hepsi soy kütüğüne göre boy başları ve önderlerdi. Yeruşalimde yaşadılar.
29. Givonun kurucusu Yeielfö Givonda yaşadı. Karısının adı Maakaydı.
30. Yeielin ilk oğlu Avdondu. Öbürleri şunlardı: Sur, Kiş, Baal, Ner, Nadav,
31. Gedor, Ahyo, Zeker
32. ve Şimanın babası Miklot. Bunlar Yeruşalimdeki akrabalarının yanında yaşarlardı.
33. Ner Kişin, Kiş Saulun babasıydı. Saul Yonatan, Malkişua, Avinadav ve Eşbaalın babasıydı.
34. Yonatan Merib-Baalın, Merib-Baal Mikanın babasıydı.
35. Mikanın oğulları: Piton, Melek, Tarea, Ahaz.
36. Ahaz Yehoaddanın babasıydı. Yehoadda Alemet, Azmavet, Zimrinin, Zimri Mosanın,
37. Mosa Bineanın, Binea Rafanın, Rafa Elasanın, Elasa da Aselin babasıydı. geçmemektedir (bkz. 9:35). 9:36).
38. Aselin altı oğlu vardı. Adları şöyledir: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Ovadya, Hanan. Bütün bunlar Aselin oğullarıydı.
39. Aselin kardeşi Esekin oğulları: İlk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş, üçüncüsü Elifelet.
40. Ulamoğulları ok atmakta usta, yiğit savaşçılardı. Ulam'ın birçok oğlu, torunu vardı. Sayıları yüz elli kişiydi. Hepsi Benyamin soyundandı.

  1Chronicles (8/29)