1Chronicles (4/29)  

1. Yahuda oğulları: Peres, Hesron, Karmi, Hur, Şoval.
2. Şoval oğlu Reaya Yahatın babasıydı. Yahat Ahumayın ve Lahatın babasıydı. Soralı boylar bunlardı.
3. Etamın oğulları: Yizreel, Yişma, Yidbaş. Kızkardeşlerinin adı Haselelponidir.
4. Penuel Gedorun babasıydı. Ezer Huşanın babasıydı. Bunlar Beytlehemin kurucusu ve Efratın ilk oğlu Hurun torunlarıydı. ya da ‹‹Kurucusu››.
5. Tekoanın kurucusu Aşhurun Helah ve Naara adında iki karısı vardı.
6. Naara ona Ahuzzam, Hefer, Temeni ve Haahaştariyi doğurdu. Bunlar Naaranın oğullarıydı.
7. Helahın oğulları: Seret, Yishar, Etnan
8. ve Anuvla Hassovevanın babası Kos. Kos Harum oğlu Aharhel boylarının atasıydı.
9. Yabesfı kardeşlerinden daha saygın biriydi. Annesi, ‹‹Onu acı çekerek doğurdum›› diyerek adını Yabes koymuştu.
10. Yabes, İsrailin Tanrısına, ‹‹Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!›› diye yakardı, ‹‹Elin üzerimde olsun, beni kötülükten koru. Öyle ki, acı çekmeyeyim.›› Tanrı onun yakarışını duydu.
11. Şuhanın kardeşi Keluv, Eştonun babası Mehirin babasıydı.
12. Eşton Beytrafanın, Paseahın ve İr-Nahaşın kurucusu Tehinnanın babasıydı. Bunlar Rekalılardır.
13. Kenazın oğulları: Otniel, Seraya. Otnielin oğulları: Hatat ve Meonotay. Meonotay Ofranın babasıydı. Seraya Ge-Haraşimin kurucusu Yoavın babasıydı. Bunlar el işlerinde becerikli kişilerdi.
15. Yefunne oğlu Kalevin oğulları: İru, Ela, Naam. Elanın oğlu: Kenaz.
16. Yehallelelin oğulları: Zif, Zifa, Tirya, Asarel.
17. Ezranın oğulları: Yeter, Meret, Efer, Yalon. Meretin karılarından biri Miryamı, Şammayı ve Eştemoanın kurucusu Yişbahı doğurdu.
18. Bunlar Meretin evlendiği firavunun kızı Bityanın doğurduğu çocuklardır. Meretin Yahudalı karısı, Gedorun kurucusu Yereti, Sokonun kurucusu Heveri, Zanoahın kurucusu Yekutieli doğurdu.
19. Hodiya Nahamın kızkardeşiyle evlendi. Ondan doğan oğulları Keilada yaşayan Garm ve Eştemoada yaşayan Maaka boylarının atasıydı.
20. Şimonun oğulları: Amnon, Rinna, Ben-Hanan, Tilon. Yişinin torunları: Zohet ve Ben-Zohet.
21. Yahuda oğlu Selanın oğulları: Lekanın kurucusu Er, Mareşanın kurucusu Lada, Beytaşbeada ince keten işinde çalışanların boyları,
22. Yokim, Kozevalılar, Moavlı kadınlarla evlenen Yoaşla Saraf ve Yaşuvi-Lehem. Bu kayıtlar eskidir.
23. Netayim ve Gederada oturur, çömlekçilik yapar ve kral için çalışırlardı.
24. Şimonoğulları: Nemuel, Yamin, Yariv, Zerah, Şaul.
25. Şallum Şaulun oğluydu. Mivsam Şallumun, Mişma da Mivsamın oğluydu.
26. Mişmanın torunları: Hammuel Mişmanın oğluydu. Zakkur Hammuelin, Şimi de Zakkurun oğluydu.
27. Şiminin on altı oğlu, altı kızı vardı. Ancak kardeşlerinin çok sayıda çocukları yoktu. Bu yüzden Şimon oymağı, sayıca Yahuda oymağı kadar artmadı.
28. Şimonoğulları Beer-Şeva, Molada, Hasar-Şual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Beytmarkavot, Hasar-Susim, Beytbiri ve Şaarayim kentlerinde yaşadılar. Davut dönemine dek kentleri bunlardı.
32. Ayrıca şu beş ilçede de yaşadılar: Etam, Ayin, Rimmon, Token, Aşan.
33. Baalata kadar uzanan bu kentlerin çevresindeki bütün köyler Şimonoğullarına aitti. Ailelerinin soy kütüğünü de tuttular. ‹‹Baal›› (bkz. Yşu.19:8).
34. Meşovav, Yamlek, Amatsya oğlu Yoşa,
35. Yoel, Asiel oğlu Seraya oğlu Yoşivya oğlu Yehu,
36. Elyoenay, Yaakova, Yeşohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya
37. ve Şemaya oğlu Şimri oğlu Yedaya oğlu Allon oğlu Şifi oğlu Ziza.
38. Yukarıda adı geçenlerin her biri, ait olduğu boyun başıydı. Aileleri sayıca çoğaldılar.
39. Sürülerine otlak aramak için Gedor yakınlarına, vadinin doğusuna kadar gittiler.
40. Orada çok zengin otlaklar buldular. Ülke geniş, rahat ve huzur doluydu. Eskiden orada Hamın soyundan gelenler yaşardı.
41. Yukarıda adı yazılı olanlar, Yahuda Kralı Hizkiya döneminde geldiler. Hamlıların çadırlarına ve orada yaşayan Meunlulara saldırıp tümünü öldürdüler. Sonra ülkelerine yerleştiler. Bugün de oradalar. Çünkü orada sürüleri için otlak vardı.
42. Yişinin oğulları Pelatya, Nearya, Refaya, Uzziel önderliğinde Şimon oymağından beş yüz kişi Seir dağlık bölgesine gidip
43. Amalekliler'den sağ kalanları öldürdüler. Bugün de orada yaşıyorlar.

  1Chronicles (4/29)