1Chronicles (25/29)  

1. Davutla ordu komutanları hizmet için Asafın, Hemanın, Yedutunun bazı oğullarını ayırdılar. Bunlar lir, çenk ve ziller eşliğinde peygamberlikte bulunacaklardı. Bu göreve atananların listesi şuydu:
2. Asafın oğullarından: Zakkur, Yusuf, Netanya, Aşarela. Bunlar kralın buyruğu uyarınca peygamberlikte bulunan Asafın yönetimi altındaydılar.
3. Yedutunun oğullarından: Gedalya, Seri, Yeşaya, Şimi, Haşavya, Mattitya. Toplam altı kişiydi. Lir eşliğinde peygamberlikte bulunan, RABbe şükür ve övgü sunan babaları Yedutunun sorumluluğu altındaydılar.
4. Hemanın oğullarından: Bukkiya, Mattanya, Uzziel, Şevuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ezer, Yoşbekaşa, Malloti, Hotir, Mahaziot.
5. Hepsi kralın bilicisi Hemanın oğullarıydı. Tanrının sözü uyarınca bu oğullar Hemanı güçlendirmek için ona verilmişti. Tanrı Hemana on dört oğulla üç kız verdi.
6. Bunların tümü babalarının sorumluluğu altında RAB Tanrının Tapınağında hizmet etmek için zil, çenk ve lirler eşliğinde ezgi söylerdi. Asaf, Yedutun, Heman kralın sorumluluğu altındaydı.
7. RABbe ezgi okumak için eğitilmiş yetenekli Levililerin toplamı 288 kişiydi.
8. Bunların her biri, büyük küçük, öğretmen öğrenci ayrımı yapılmaksızın, görev dağıtımı için kura çekti.
9. Birinci kura Asaf soyundan Yusufa düştü; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi. kişi››. Bu tümce Masoretik metinde geçmemektedir. İkincisi Gedalyaya; kendisi, kardeşleri ve oğullarıyla birlikte 12 kişi.
10. Üçüncüsü Zakkura; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
11. Dördüncüsü Yisriye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
12. Beşincisi Netanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
13. Altıncısı Bukkiyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
14. Yedincisi Yesarelaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
15. Sekizincisi Yeşayaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
16. Dokuzuncusu Mattanyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
17. Onuncusu Şimiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
18. On birincisi Azarele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
19. On ikincisi Haşavyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
20. On üçüncüsü Şuvaele; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
21. On dördüncüsü Mattityaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
22. On beşincisi Yeremota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
23. On altıncısı Hananyaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
24. On yedincisi Yoşbekaşaya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
25. On sekizincisi Hananiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
26. On dokuzuncusu Mallotiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
27. Yirmincisi Eliataya; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
28. Yirmi birincisi Hotire; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
29. Yirmi ikincisi Giddaltiye; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
30. Yirmi üçüncüsü Mahaziota; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.
31. Yirmi dördüncüsü Romamti-Ezer'e; oğulları ve kardeşleriyle birlikte 12 kişi.

  1Chronicles (25/29)