1Chronicles (2/29)  

1. İsrailin oğulları şunlardır: Ruben, Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun,
2. Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aşer.
3. Yahudanın oğulları: Er, Onan, Şela. Bu üç oğulu Yahudaya Kenanlı Şuanın kızı doğurdu. Yahudanın ilk oğlu Er, RABbin gözünde kötüydü. Bu yüzden RAB onu öldürdü.
4. Yahudanın gelini Tamar ona Peres ve Zerahı doğurdu. Yahudanın toplam beş oğlu vardı.
5. Peresin oğulları: Hesron, Hamul.
6. Zerahoğulları: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, Darda. Toplam beş kişiydi.
7. Karminin oğlu: Yok edilmeye adanmış eşyalar konusunda RABbe ihanet etmekle İsraili yıkıma sürükleyen Akan.
8. Etamın oğlu: Azarya.
9. Hesronun oğulları: Yerahmeel, Ram, Kalev.
10. Amminadav Ramın oğluydu. Yahudalıların önderi Nahşon Amminadavın oğluydu.
11. Salma Nahşonun oğluydu. Boaz Salmanın,
12. Ovet Boazın, İşay Ovetin oğluydu.
13. İşayın yedi oğlu oldu: Birincisi Eliav, ikincisi Avinadav, üçüncüsü Şima,
14. dördüncüsü Netanel, beşincisi Radday,
15. altıncısı Osem, yedincisi Davut.
16. Kızkardeşleri Seruya ile Avigayildi. Seruyanın üç oğlu vardı: Avişay, Yoav, Asahel.
17. İsmaili Yeterle evlenen Avigayil Amasayı doğurdu.
18. Hesron oğlu Kalevin, karısı Azuvadan ve Yeriottan oğulları oldu. Karısından doğan oğullar şunlardır: Yeşer, Şovav, Ardon.
19. Azuva ölünce, Kalev kendisine Huru doğuran Efratla evlendi.
20. Uri Hurun oğluydu, Besalel Urinin oğluydu.
21. Daha sonra Hesron, Gilatın babası Makirin kızıyla yattı. Altmış yaşındayken evlendiği bu kadın ona Seguvu doğurdu.
22. Yair Seguvun oğluydu; Gilat ülkesinde yirmi üç kenti vardı.
23. Ama Geşurla Aram Havvot-Yairi ve Kenat ile çevresindeki köyleri, toplam altmış kenti ele geçirdiler. Buralarda yaşayan bütün halk Gilatın babası Makirin soyundandı.
24. Hesron Kalev-Efratada öldükten sonra, karısı Aviya Tekoanın kurucusu olan Aşhuru doğurdu. gelir.
25. Hesronun ilk oğlu Yerahmeelin oğulları: İlk oğlu Ram, Buna, Oren, Osem, Ahiya.
26. Yerahmeelin Atara adında başka bir karısı vardı; O da Onamın annesiydi.
27. Yerahmeelin ilk oğlu Ramın oğulları: Maas, Yamin, Eker.
28. Onamın oğulları: Şammay, Yada. Şammayın oğulları: Nadav, Avişur.
29. Avişurun Avihayil adında bir karısı vardı; ona Ahbanı ve Moliti doğurdu.
30. Nadavın oğulları: Selet, Appayim. Selet çocuksuz öldü.
31. Appayimin oğlu: Yişi. Yişinin oğlu: Şeşan. Şeşanın oğlu: Ahlay.
32. Şammayın kardeşi Yadanın oğulları: Yeter ve Yonatan. Yeter çocuksuz öldü.
33. Yonatanın oğulları: Pelet, Zaza. Bunlar Yerahmeelin soyundan geliyordu.
34. Şeşanın oğlu olmadıysa da kızları vardı. Şeşanın Yarha adında Mısırlı bir uşağı vardı.
35. Şeşan kızını uşağı Yarhayla evlendirdi. Kadın ona Attayı doğurdu.
36. Natan Attayın oğluydu. Zavat Natanın,
37. Eflal Zavatın, Ovet Eflalın,
38. Yehu Ovetin, Azarya Yehunun,
39. Heles Azaryanın, Elasa Helesin,
40. Sismay Elasanın, Şallum Sismayın,
41. Yekamya Şallumun, Elişama Yekamyanın oğluydu.
42. Yerahmeelin kardeşi Kalevin oğulları: İlk oğlu Zifin kurucusu Meşa ve Hevronun kurucusu Meraşa.
43. Hevronun oğulları: Korah, Tappuah, Rekem, Şema.
44. Raham Şemanın oğluydu. Yorkoam Rahamın, Şammay Rekemin,
45. Maon Şammayın oğluydu. Beytsurun kurucusu Maondu.
46. Kalevin cariyesi Efa ona Haranı, Mosayı ve Gazezi doğurdu. Gazez Haranın oğluydu.
47. Yahdayın oğulları: Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Efa, Şaaf.
48. Kalevin öbür cariyesi Maaka ona Şeveri ve Tirhanayı doğurdu.
49. Maaka Madmannanın kurucusu Şaafı, Makbena ve Givanın kurucusu Şevayı da doğurdu. Kalevin Aksa adında bir de kızı oldu.
50. Kalevin soyundan gelenler: Efratın ilk oğlu Hurun oğulları: Kiryat-Yearimin kurucusu Şoval,
51. Beytlehemin kurucusu Salma, Beytgaderin kurucusu Haref.
52. Kiryat-Yearimin kurucusu Şoval, Haroelilerin ve Menuhotta yaşayan halkın yarısının atasıydı.
53. Kiryat-Yearimin boyları: Yeterliler, Pûtlular, Şumatlılar, Mişralılar. Soralılarla Eştaollular da bu boyların soyundan geldi.
54. Salmanın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlıların yarısı ve Sorlular.
55. Yabes'te yaşayan yazmanların boyları: Tiratlılar, Şimatlılar, Sukatlılar. Bunlar Rekav halkının atası Hammat'ın soyundan gelen Kenliler'dir.

  1Chronicles (2/29)