Nehemiah (7/13)  

1. ต่อมาเมื่อสร้างกำแพงเสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้องเพลง และแต่งตั้งคนเลวีไว้
2. ข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า และฮานันยาห์ผู้ดูแลสำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซื่อและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ
3. ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่า "อย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจำที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขา"
4. เมืองนั้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้อย และบ้านช่องก็ยังไม่ได้สร้าง
5. แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือสำมะโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อน ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า
6. ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังหัวเมืองของตน
7. เขาทั้งหลายที่กลับมากับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จำนวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ
8. คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
9. คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
10. คนอาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน
11. คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน
12. คนเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
13. คนศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน
14. คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
15. คนบินนุย หกร้อยสี่สิบแปดคน
16. คนบาบัย หกร้อยยี่สิบแปดคน
17. คนอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิบสองคน
18. คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน
19. คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน
20. คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้าคน
21. คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
22. คนฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน
23. คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสี่คน
24. คนฮาริฟ หนึ่งร้อยสิบสองคน
25. คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน
26. คนชาวเบธเลเฮมและเนโทฟาห์ หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน
27. คนชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
28. คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน
29. คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
30. คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
31. คนชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
32. คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
33. คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง ห้าสิบสองคน
34. คนเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
35. คนฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
36. คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
37. คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดคน
38. คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน
39. บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
40. คนอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
41. คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
42. คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน
43. คนเลวี คือคนเยชูอาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่คน
44. บรรดานักร้องคือ คนอาสาฟ หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคน
45. คนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หนึ่งร้อยสามสิบแปดคน
46. คนใช้ประจำพระวิหารคือ คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท
47. คนเคโรส คนสีอา คนพาโดน
48. คนเลบานา คนฮากาบา คนชัลมัย
49. คนฮานัน คนกิดเดล คนกาฮาร์
50. คนเรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา
51. คนกัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์
52. คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิชิสิม
53. คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร
54. คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา
55. คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์
56. คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
57. ลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา
58. คนยาอาลา คนดารโคน คนกิดเดล
59. คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม คนอาโมน
60. คนใช้ประจำพระวิหารทั้งสิ้น และลูกหลานแห่งข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน
61. ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
62. คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสองคน
63. จากบรรดาปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คนบารซิลลัย ผู้มีภรรยาคนหนึ่งเป็นบุตรสาวของบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น
64. คนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสำมะโนครัวเชื้อสาย แต่หาไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต
65. ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
66. ชุมนุมชนทั้งหมดด้วยกันมีสี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
67. นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้าคนทั้งชายและหญิง
68. ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของเขามีสองร้อยสี่สิบห้าตัว
69. อูฐของเขามีสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
70. ประมุขของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ว่าราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคำหนึ่งพันดาริค ชามห้าสิบลูก เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว
71. และประมุขของบรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงาน เป็นทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันสองร้อยมาเน
72. และสิ่งที่ประชาชนส่วนที่เหลือถวายนั้น มีทองคำสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว
73. ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นักร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจำพระวิหาร และคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ในหัวเมืองของเขาทั้งหลาย

  Nehemiah (7/13)