Psalms (134/150)  

1. Bal eega, Rabbiga ammaana, Rabbiga addoommadiisa oo dhammow, Kuwiinna goor habeennimo ah guriga Rabbiga dhex taaganow.
2. Gacmaha u taaga macbudka xaggiisa, Oo Rabbiga ammaana.
3. Rabbigu Siyoon ha idinka soo barakeeyo, Kaasoo ah kii sameeyey samada iyo dhulkaba.

  Psalms (134/150)