Joshua (12/24)  

1. Haddaba kuwanu waa boqorradii dalka, oo ay reer binu Israa’iil laayeen oo ay dalkoodii ka qaateen meel Webi Urdun ka shishaysa oo qorrax ka soo baxa ka xigta, markii laga bilaabo dooxadii Arnoon iyo tan iyo Buur Xermoon, iyo inta banka Caraabaah xagga bari ka xigta oo dhan:
2. oo waxay ahaayeen boqorkii reer Amor oo ahaa Siixon, oo degganaa Xeshboon, oo xukumi jiray Carooceer oo ku tiil dooxadii Arnoon darafteeda, iyo magaaladii ku tiil dooxadii dhexdeeda, iyo Gilecaad badhkeed, iyo tan iyo Webi Yabboq, kaasoo ku yiil soohdintii reer Cammoon,
3. iyo bankii Caraabaah iyo tan iyo baddii Kinnered, iyo xagga bari, iyo tan iyo baddii Caraabaah, taas oo ah Badda Cusbada leh, oo bari, ee ku taal jidkii Beytyeshimood, ee xagga koonfureed, ee ka hoosaysay dhaadhacyadii Fisgaah:
4. iyo xuduudkii Coog oo ahaa boqorkii Baashaan, oo ka hadhay reer Rafaa ee Cashtarod agteeda joogay, Edrecii agteedana joogay.
5. Kaasu wuxuu xukumi jiray Buur Xermoon, iyo Salkaah, iyo Baashaan oo dhan, iyo tan iyo soohdinta reer Geshuur iyo kan reer Macakaad iyo Gilecaad badhkeed, iyo xuduudka Siixon oo boqor u ahaa Xeshboon.
6. Addoonkii Rabbiga oo Muuse ahaa iyo reer binu Israa’iil baa laayay iyagii, oo addoonkii Rabbiga oo Muuse ahaa ayaa reer Ruubeen iyo reer Gaad, iyo reer Manaseh badhkood hanti ahaan u siiyey.
7. Oo kuwanu waa boqorradii Yashuuca iyo reer binu Israa’iil ka laayeen Webi Urdun shishadiisa xagga galbeed ka xigta, markii laga bilaaba Bacal Gaad oo ku tiil dooxadii Lubnaan iyo tan iyo Buur Xaalaaq oo kor u kacsan Seciir; oo Yashuuca wuxuu siiyey qabiilooyinkii reer binu Israa’iil, oo hanti ahaan buu ugu qaybiyey,
8. xagga dalkii buuraha lahaa, iyo dalkii dooxooyinka ahaa, iyo bankii Caraabaah, iyo dhaadhacyadii, iyo cidladii, iyo xagga Koonfureed, iyo reer Xeed, iyo reer Amor, iyo reer Kancaan, iyo reer Feris, iyo reer Xiwi, iyo reer Yebuus.
9. Oo waa kuwan boqorradii, boqorkii Yerixoo, iyo boqorkii Aacii tii u dhowayd Beytel,
10. iyo boqorkii Yeruusaalem, iyo boqorkii Xebroon,
11. iyo boqorkii Yarmuud, iyo boqorkii Laakiish,
12. iyo boqorkii Cegloon, iyo boqorkii Geser,
13. iyo boqorkii Debiir, iyo boqorkii Geder,
14. iyo boqorkii Xormaah, iyo boqorkii Caraad,
15. iyo boqorkii Libnaah, iyo boqorkii Cadullaam,
16. iyo boqorkii Maqeedaah, iyo boqorkii Beytel,
17. iyo boqorkii Tafuu’ax iyo boqorkii Heefer,
18. iyo boqorkii Afeeq, iyo boqorkii Lashaaroon,
19. iyo boqorkii Maadoon, iyo boqorkii Xaasoor,
20. iyo boqorkii Shimroon Meroon, iyo boqorkii Akshaaf,
21. iyo boqorkii Tacanaag, iyo boqorkii Megiddoo,
22. iyo boqorkii Qedesh, iyo boqorkii Yoqnecaam oo Karmel tiil,
23. iyo boqorkii Door oo ku tiil meesha ugu dheer Door, iyo boqorkii quruumaha degganaa Gilgaal,
24. iyo boqorkii Tirsaah. Oo boqorradii oo dhammuna waxay ahaayeen kow iyo soddon.

  Joshua (12/24)