Ezra (2/10)  

1. Haddaba kuwanu waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii, oo ku jiray kuwii la kaxaystay, oo Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabuloon uu u kaxaystay Baabuloon, oo ku soo noqday Yeruusaalem iyo dalkii Yahuudah, mid waluba magaaladiisii,
2. oo waxay la yimaadeen Serubaabel, Yeeshuuca, Nexemyaah, Seraayaah, Receelaayaah, Mordekay, Bilshaan, Misfaar, Bigway, Rexuum, iyo Bacanaah. Haddaba waa tan tiradii dadkii reer binu Israa’iil:
3. Reer Farcosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan,
4. reer Shefatyaahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan,
5. reer Aaraxna toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan,
6. reer Fahad Moo’aab oo ahaa reer Yeeshuuca iyo reer Yoo’aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo toban,
7. reer Ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton,
8. reer Satuuna sagaal boqol iyo shan iyo afartan,
9. reer Sakayna toddoba boqol iyo lixdan,
10. reer Baaniina lix boqol iyo laba iyo afartan,
11. reer Beebayna lix boqol iyo saddex iyo labaatan,
12. reer Casgaadna kun iyo laba boqol iyo laba iyo labaatan,
13. reer Adoniiqaamna lix boqol iyo lix iyo lixdan,
14. reer Bigwayna laba kun iyo lix iyo konton,
15. reer Caadiinna afar boqol iyo afar iyo konton,
16. reer Aateer oo ahaa reer Xisqiyaahna siddeed iyo sagaashan,
17. reer Beesayna saddex boqol iyo saddex iyo labaatan,
18. reer Yooraahna boqol iyo laba iyo toban,
19. reer Xaashumna laba boqol iyo saddex iyo labaatan,
20. reer Gibbaarna shan iyo sagaashan,
21. reer Beytlaxamna boqol iyo saddex iyo labaatan,
22. reer Netofaahna lix iyo konton,
23. reer Canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan,
24. reer Casmaawedna laba iyo afartan,
25. reer Qiryad Caariim, iyo reer Kefiiraah, iyo reer Bi’irodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan,
26. reer Raamaah iyo reer Gebacna lix boqol iyo kow iyo labaatan,
27. reer Mikmaasna boqol iyo laba iyo labaatan,
28. reer Beytel iyo reer Aaciina laba boqol iyo saddex iyo labaatan,
29. reer Nebona laba iyo konton,
30. reer Magbiishna boqol iyo lix iyo konton,
31. reer Ceelaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton,
32. reer Haarimna saddex boqol iyo labaatan,
33. reer Lod, iyo reer Xaadiid, iyo reer Oonoona toddoba boqol iyo shan iyo labaatan,
34. reer Yerixoona saddex boqol iyo shan iyo afartan,
35. reer Senaacaahna saddex kun iyo lix boqol iyo soddon.
36. Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen reer Yedacyaah oo ahaa reer Yeeshuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan,
37. reer Immeerna kun iyo laba iyo konton,
38. reer Fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan,
39. reer Haarimna kun iyo toddoba iyo toban.
40. Kuwii reer Laawina waxay ahaayeen reer Yeeshuuca iyo reer Qadmii’eel, oo reer Hoodawyaah ka soo farcamay oo ahaa afar iyo toddobaatan.
41. Oo nimankii gabayaaga ahaa oo reer Aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan.
42. Oo kuwii irdaha dhawri jiray oo ahaa reer Shalluum, iyo reer Aateer, iyo reer Talmon, iyo reer Caquub, iyo reer Xatiitaa, iyo reer Shobay, kulligood waxay isku ahaayeen boqol iyo sagaal iyo soddon.
43. Oo reer Netiiniimna waxay ahaayeen reer Siixaa iyo reer Xasufaa, iyo reer Tabbaacood,
44. iyo reer Qeeros, iyo reer Siicahaa, iyo reer Faadoon,
45. iyo reer Lebaanaah, iyo reer Xagaabaah, iyo reer Caquub,
46. iyo reer Xagaab, iyo reer Shalmay, iyo reer Xaanaan,
47. iyo reer Giddeel, iyo reer Gaxar, iyo reer Re’aayaah,
48. iyo reer Resiin, iyo reer Neqoodaa, iyo reer Gasaam,
49. iyo reer Cuusaa, iyo reer Faasee’ax, iyo reer Beesay,
50. iyo reer Asnaah, iyo reer Mecuuniim, iyo reer Nefuusiim,
51. iyo reer Baqbuuq, iyo reer Xaquufaa, iyo reer Xarxuur,
52. iyo reer Basluud, iyo reer Mexiidaa, iyo reer Xarshaa,
53. iyo reer Barqoos, iyo reer Siiseraa, iyo reer Temax,
54. iyo reer Nesiyax, iyo reer Xatiifaa.
55. Oo ilmihii addoommadii Sulaymaanna waxay ahaayeen reer Sotay, iyo reer Hasofered, iyo reer Feruudaa,
56. iyo reer Yacalaa, iyo reer Darqoon, iyo reer Giddeel,
57. iyo reer Shefatyaah, iyo reer Xatiil, iyo reer Fokered Hasebaayiim iyo reer Aamii.
58. Reer Netiiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii Sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan.
59. Oo kuwanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey Teel Melax, iyo Teel Xarshaa, iyo Keruub, iyo Addaan, iyo Immeer, laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii iyo jilibkoodii, iyo inay reer binu Israa’iil ahaayeen iyo in kale toona,
60. oo reer Delaayaah, iyo reer Toobiyaah, iyo reer Neqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba iyo konton.
61. Oo kuwii wadaaddada ahaa, waxay ahaayeen reer Xabayaah, iyo reer Xaqoos, iyo reer Barsillay oo naag ka guursaday gabdhaha Barsillay oo ahaa reer Gilecaad, oo iyaga lagu magacaabay.
62. Kuwanu magacyadoodii waxay ka doondooneen buuggii abtiriska, laakiinse lagama helin, sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah.
63. Oo taliyihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha quduuska ah wax ka cunin jeer wadaad Uuriim iyo Tummiim leh kaco.
64. Oo ururka oo dhammu wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan,
65. oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommahooda ahaa, oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon, oo waxay lahaayeen laba boqol oo ah rag iyo naago gabya.
66. Fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon; baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan,
67. geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon, dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan.
68. Oo qaar ah madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii Rabbiga oo Yeruusaalem ku yaal ikhtiyaarkood wax ugu bixiyey in gurigii Rabbiga meeshiis laga dhiso.
69. Iyagu intay awoodeen ayay khasnaddii shuqulka siiyeen kow iyo lixdan kun oo dirham oo dahab ah, iyo shan kun oo mina oo lacag ah, iyo boqol khamiis oo ah dhar wadaadood.
70. Sidaas daraaddeed wadaaddadii, iyo kuwii reer Laawi, iyo dadkii qaarkiis, iyo nimankii gabayaaga ahaa, iyo irid-dhawryadii, iyo reer Netiiniimba waxay degeen magaalooyinkoodii, oo reer binu Israa’iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii.

  Ezra (2/10)