1Samuel (15/31)  

1. Markaasaa Samuu’eel wuxuu Saa’uul ku yidhi, Rabbigu wuxuu ii soo diray inaan kuu subko inaad boqor u ahaatid dadkiisa reer binu Israa’iil; haddaba bal maqal codka erayada Rabbiga.
2. Rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay, Reer binu Israa’iil markay Masar ka soo baxeen, Camaaleq wuxuu ku sameeyey iyo siduu jidka ugu hor joogsaday waan ogaaday.
3. Haddaba tag oo reer Camaaleq laa, oo waxay haystaan oo dhan wada baabbi’i, oo iyaga innaba ha u tudhin, laakiinse wada laa nin iyo naag, iyo dhallaan iyo caanonuugba, iyo dibi iyo ido, iyo geel iyo dameerroba.
4. Markaasaa Saa’uul dadkii u yeedhay, oo Tela’iim buu ku tiriyey, oo waxay noqdeen laba boqol oo kun oo nin oo lug ah, iyo toban kun oo nin ee reer Yahuudah ah.
5. Kolkaasuu Saa’uul yimid magaaladii reer Camaaleq, oo dooxadii buu ugu soo dhuuntay.
6. Markaasaa Saa’uul wuxuu reer Qeyn ku yidhi, Taga oo ka dhex baxa reer Camaaleq, yaanan idinku dhex baabbi’ine; waayo, markii ay reer binu Israa’iil oo dhammu Masar ka soo baxeen waad u wada roonaateen. Sidaas aawadeed reer Qeyn way ka dhex baxeen reer Camaaleq.
7. Oo Saa’uul wuxuu reer Camaaleq ku laayay xagga Xawiilaah ilaa xagga Shuur, taasoo ku taal Masar horteeda.
8. Oo boqorkii reer Camaaleq oo Agag ahaa isagoo nool buu qabsaday, laakiinse dadkii kale oo dhan seef buu ku wada baabbi’iyey.
9. Laakiinse Saa’uul iyo dadkiiba way reebeen Agag, iyo intii ugu wanaagsanayd oo dhan oo idihii, iyo dibidii, iyo xoolihii shishislaa, iyo wanankii yaryaraa, iyo wixii wanaagsanaa oo dhan; oo ma ay doonayn inay wada baabbi’iyaan; laakiinse waxay wada baabbi’iyeen wixii la quudhsaday iyo intii liidatay oo dhan.
10. Markaasaa Samuu’eel waxaa u yimid Eraygii Rabbiga oo ku leh,
11. Waxaan ka qoomamoonayaa inaan Saa’uul boqor ka dhigay; waayo, lasocodkaygii dib buu uga noqday, oo mana uu oofin amarradaydii. Oo Samuu’eelna wuu cadhooday oo habeenkii oo dhan Rabbiguu u qaylinayay.
12. Markaasaa Samuu’eel aroor hore kacay, oo wuxuu damcay inuu Saa’uul ka hor tago; oo waxaa Samuu’eel loo sheegay oo lagu yidhi, Saa’uul baa yimid Karmel, oo bal eeg, halkaas tiir xusuus ah ayuu ka taagtay, oo intuu wareegay ayuu gudbay, oo Gilgaal ku dhaadhacay.
13. Oo Samuu’eelna Saa’uul buu u yimid; markaasaa Saa’uul ku yidhi isagii, Rabbigu ha ku barakeeyo; anigu amarkii Rabbiga waan oofiyey.
14. Markaasaa Samuu’eel wuxuu yidhi, Haddaba waa maxay micneheedu cidan idaha ee aan dhegahayga ku maqlayaa, iyo cida dibida ee aan maqlayaa?
15. Oo Saa’uulna wuxuu yidhi, Reer Camaaleq bay ka keeneen; waayo, dadku waxay u reebeen intii ugu wanaagsanayd ee idihii iyo dibidii inay allabari ugu bixiyaan Rabbiga Ilaahaaga ah; intii kalese dhammaantood waannu baabbi’innay.
16. Markaasaa Samuu’eel wuxuu Saa’uul ku yidhi, Bal sug, oo anna waxaan kuu sheegayaa wixii Rabbigu xalay igu yidhi. Markaasuu yidhi, Bal ii sheeg.
17. Markaasaa Samuu’eel wuxuu yidhi, In kastoo aad isla yarayd, sow madax lagaagama dhigin qabiilooyinka reer binu Israa’iil? Oo Rabbigu waa kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya reer binu Israa’iil;
18. oo Rabbigu sodcaal buu kuu diray, oo kugu yidhi, Tag oo wada baabbi’i dembilayaasha reer Camaaleq, oo la dirir ilaa ay baabba’aan.
19. Haddaba maxaad Rabbiga codkiisa u addeeci weyday, oo aadse ugu boodday wixii la dhacay, oo maxaad u samaysay wixii Rabbiga hortiisa sharka ku ahaa?
20. Markaasaa Saa’uul wuxuu Samuu’eel ku yidhi, Waan addeecay Rabbiga codkiisii, oo waxaan maray jidkii Rabbigu igu diray, oo Agag oo ah boqorkii reer Camaaleq ayaan keenay, oo reer Camaaleqna dhammaan waan wada baabbi’iyey.
21. Laakiinse dadkii wax bay ka qaateen xoolihii la dhacay ee ahaa ido iyo dibi, iyo waxyaalihii khaaska ahaa ee la nidray inay Gilgaal allabari ugu bixiyaan Rabbiga Ilaahaaga ah.
22. Markaasaa Samuu’eel yidhi, Rabbigu miyuu aad ugu farxaa qurbaanno la gubo iyo allabaryo, siduu ugu farxo in codka Rabbiga la addeeco? Bal eeg, addeeciddu waa ka wanaagsan tahay allabariga, maqlidduna waa ka wanaagsan tahay baruurta wananka.
23. Waayo, caasinimadu waxay la mid tahay dembiga sixirka, madaxadaygguna wuxuu la mid yahay shar iyo sanam caabudidda. Waxaad diidday Eraygii Rabbiga, oo sidaas daraaddeed isna wuxuu kuu diiday inaad boqor sii ahaatid.
24. Markaasaa Saa’uul wuxuu Samuu’eel ku yidhi, Waan dembaabay, waayo, amarkii Rabbiga, iyo erayadaadiiba waan ku xadgudbay, maxaa yeelay, dadkii baan ka cabsaday, codkoodiina waan addeecay.
25. Haddaba waan ku baryayaaye dembigayga iga cafi, oo mar kale ila noqo, aan Rabbiga soo caabudee.
26. Oo Samuu’eelna wuxuu Saa’uul ku yidhi, Kula noqon maayo, waayo, Eraygii Rabbigaad diidday, oo Rabbigaana kuu diiday inaad sii ahaatid boqor reer binu Israa’iil u taliya.
27. Oo markii Samuu’eel ka jeestay oo uu damcay inuu tago, ayuu qabsaday darafkii khamiiskiisa, wuuna dillaacay.
28. Markaasaa Samuu’eel isagii ku yidhi, Maanta Rabbigu boqortooyadii reer binu Israa’iil buu kaa dillaaciyey, wuxuuna siiyey mid deriskaaga ah oo kaa sii wanaagsan.
29. Kan xoogga reer binu Israa’iil ahna been sheegi maayo, qoomamaynna maayo; waayo, isagu ma aha nin qoomamooda.
30. Markaasuu yidhi, Waan dembaabay; haddaba waan ku baryayaaye, igu murwee duqowda dadkayga hortooda, iyo reer binu Israa’iil hortooda, oo mar kale ila noqo aan Rabbiga Ilaahaaga ah soo caabudee.
31. Haddaba Samuu’eel mar kaluu Saa’uul la noqday, oo Saa’uulna Rabbiguu soo caabuday.
32. Markaasaa Samuu’eel wuxuu yidhi, Halkan iigu keena boqorka reer Camaaleq ee Agag ah. Kolkaasaa Agag u yimid isagoo qalbi san. Oo wuxuu yidhi, Hubaal geerida qadhaadhkeedii waa i dhaafay.
33. Oo Samuu’eelna wuxuu ku yidhi, Sida seeftaadu dumarka u ilmo tirtay, saasoo kalay hooyadaana dumarka dhexdiisa ugu ilmola’aan doontaa. Oo Samuu’eelna Agag ayuu cad cad ugu jarjaray Gilgaal dhexdeeda Rabbiga hortiisa.
34. Markaasaa Samuu’eel Raamaah tegey; oo Saa’uulna wuxuu tegey xaggii gurigiisii oo ku yiil Gibecaahdii Saa’uul.
35. Samuu’eelna mar dambe uma iman inuu Saa’uul soo arko ilaa maalintii uu dhintay; laakiin Samuu’eel baa Saa’uul u ooyay; oo Rabbiguna wuxuu ka qoomamooday inuu Saa’uul ka dhigay boqor u taliya reer binu Israa’iil.

  1Samuel (15/31)