1Chronicles (6/29)  

1. Wiilashii Laawina waxay ahaayeen Gershoon, iyo Qohaad, iyo Meraarii.
2. Wiilashii Qohaadna waxay ahaayeen Camraam, iyo Isehaar, iyo Xebroon, iyo Cusii’eel.
3. Ilmaha Camraamna waxay ahaayeen Haaruun, iyo Muuse, iyo Maryan. Wiilashii Haaruunna waxay ahaayeen Naadaab, iyo Abiihuu, iyo Elecaasaar, iyo Iitaamaar.
4. Elecaasaar wuxuu dhalay Fiinexaas, Fiinexaasna wuxuu dhalay Abiishuuca,
5. Abiishuucana wuxuu dhalay Buqii, Buqiina wuxuu dhalay Cusii,
6. Cusiina wuxuu dhalay Seraxyaah, Seraxyaahna wuxuu dhalay Meraayood,
7. Meraayoodna wuxuu dhalay Amaryaah, Amaryaahna wuxuu dhalay Axiituub,
8. Axiituubna wuxuu dhalay Saadooq, Saadooqna wuxuu dhalay Axiimacas,
9. Axiimacasna wuxuu dhalay Casaryaah, Casaryaahna wuxuu dhalay Yooxaanaan,
10. Yooxaanaanna wuxuu dhalay Casaryaah, (isagu wuxuu ahaa kii hawsha wadaadnimada ka qaban jiray gurigii Sulaymaan Yeruusaalem ka dhisay, )
11. Casaryaahna wuxuu dhalay Amaryaah, Amaryaahna wuxuu dhalay Axiituub,
12. Axiituubna wuxuu dhalay Saadooq, Saadooqna wuxuu dhalay Shalluum,
13. Shalluumna wuxuu dhalay Xilqiyaah, Xilqiyaahna wuxuu dhalay Casaryaah,
14. Casaryaahna wuxuu dhalay Seraayaah, Seraayaahna wuxuu dhalay Yehoosaadaaq,
15. Yehoosaadaaqna maxaabiis ahaan buu tegey waagii Rabbigu dadkii Yahuudah iyo Yeruusaalem uu gacantii Nebukadnesar ku kaxeeyey.
16. Wiilashii Laawina waxay ahaayeen Gershoom, iyo Qohaad, iyo Meraarii.
17. Kuwanuna waa magacyadii wiilashii Gershoom, Libnii iyo Shimcii.
18. Wiilashii Qohaadna waxay ahaayeen Camraam, iyo Isehaar, iyo Xebroon, iyo Cusii’eel.
19. Wiilashii Meraariina waxay ahaayeen Maxlii iyo Mushii. Oo intaasu waa qolooyinkii reer Laawi iyo sidii ay reerahoodu ahaayeen.
20. Gershoom waxaa ka soo farcamay wiilkiisii Libnii oo dhalay Yaaxad, oo isna dhalay Simmaah,
21. oo isna dhalay Yoo’aax, oo isna dhalay Iddo, oo isna dhalay Serax, oo isna dhalay Ye’ateray.
22. Qohaadna waxaa ka soo farcamay wiilkiisii Cammiinaadaab, oo dhalay Qorax, oo isna dhalay Asiir,
23. oo isna dhalay Elqaanaah, oo isna dhalay Ebiyaasaaf, oo isna dhalay Asiir,
24. oo isna dhalay Taxad, oo isna dhalay Uurii’eel, oo isna dhalay Cusiyaah, oo isna dhalay Shaa’uul.
25. Wiilashii Elqaanaahna waxay ahaayeen Camaasay iyo Axiimood.
26. Oo xagga Elqaanaahna waxaa ka soo farcamay Soofay, oo dhalay Nahad,
27. oo isna dhalay Elii’aab, oo isna dhalay Yeroxaam, oo isna dhalay Elqaanaah.
28. Wiilashii Samuu’eelna waxay ahaayeen curadkiisii oo ahaa Yoo’eel, iyo kii labaad oo ahaa Abiiyaah.
29. Farcankii Meraariina wuxuu ahaa Maxlii, oo dhalay Libnii, oo isna dhalay Shimcii, oo isna dhalay Cuusaah,
30. oo isna dhalay Shimcaa, oo isna dhalay Xaggiyaah, oo isna dhalay Casaayaah.
31. Kuwanuna waa kuwii Daa’uud u sarraysiiyey hawshii gabayga oo gurigii Rabbiga ku dhex jirtay markii sanduuqii axdiga meeshaas la dhigay dabadeed.
32. Oo iyagu taambuugga teendhadii shirka horteeda ayay gabay kaga adeegi jireen, ilaa Sulaymaan uu Yeruusaalem ka dhex dhisay gurigii Rabbiga, oo iyana hawshooda waxay u qaban jireen siday u kala horhorreeyeen.
33. Oo intanu waa kuwii adeegi jiray iyo wiilashoodii. Kuwii ka mid ahaa reer Qohaad waxay ahaayeen Heemaan oo gabayaa ahaa, ina Yoo’eel, ina Samuu’eel,
34. ina Elqaanaah, ina Yeroxaam, ina Elii’eel, ina Too’ax,
35. ina Suuf, ina Elqaanaah, ina Maxad, ina Camaasay,
36. ina Elqaanaah, ina Yoo’eel, ina Casaryaah, ina Sefanyaah,
37. ina Taxad, ina Asiir, ina Ebiyaasaaf, ina Qorax,
38. ina Isehaar, ina Qohaad, ina Laawi, ina Israa’iil.
39. Walaalkiis Aasaaf oo gacantiisii midig istaagi jiray wuxuu ahaa Aasaaf ina Berekyaah, ina Shimcaa,
40. ina Miikaa’eel, ina Bacaseeyaah, ina Malkiiyaah,
41. ina Etnii, ina Serax, ina Cadaayaah,
42. ina Eetaan, ina Simmaah, ina Shimcii,
43. ina Yaxad, ina Gershoom, ina Laawi.
44. Oo iyaga gacantooda midigtana waxaa istaagi jiray walaalahood oo ahaa reer Meraarii, Eetaan oo ahaa ina Qiishii, ina Cabdii, ina Malluug,
45. ina Xashabyaah, ina Amasyaah, ina Xilqiyaah,
46. ina Amsii, ina Baanii, ina Shemer,
47. ina Maxlii, ina Mushii, ina Meraarii, ina Laawi.
48. Oo walaalahood oo ahaa reer Laawina waxaa loo doortay inay ka adeegaan taambuuggii guriga Ilaah oo dhan.
49. Laakiinse Haaruun iyo wiilashiisu waxay meesha allabariga la gubo iyo girgiraha fooxa wax ugu bixin jireen shuqulkii meesha ugu quduuska ah oo dhan iyo inay reer binu Israa’iil kafaaraggud ugu sameeyaan, sidii dhammaan addoonkii Ilaah ee Muuse ahaa amray.
50. Oo kuwanuna waa farcankii Haaruun, wiilkiisii Elecaasaar, oo dhalay Fiinexaas, oo isna dhalay Abiishuuca,
51. oo isna dhalay Buqii, oo isna dhalay Cusii, oo isna dhalay Seraxyaah,
52. oo isna dhalay Meraayood, oo isna dhalay Amaryaah, oo isna dhalay Axiituub,
53. oo isna dhalay Saadooq, oo isna dhalay Axiimacas.
54. Haddaba kuwanu waa meelahoodii ay degi jireen iyo sidii degmooyinkoodu ahaayeen kuwaasoo ku dhex yiil soohdimahooda. Reer Haaruun oo ah qolooyinka reer Qohaad, oo saamiga kowaad lahaa,
55. waxaa la siiyey Xebroon oo ku dhex tiil dalka reer Yahuudah, iyo agagaarkeedii ku wareegsanaa oo dhanba.
56. Laakiinse magaalada beeraheedii iyo tuulooyinkeediiba waxaa la siiyey Kaaleeb oo ahaa ina Yefunneh.
57. Reer Haaruunna waxaa la siiyey magaalooyinkii magangalka oo ah Xebroon, iyo Libnaah iyo weliba agagaarkeed, iyo Yatiir, iyo Eshtemooca iyo agagaarkeedii,
58. iyo Xiileen iyo agagaarkeedii, iyo Debiir iyo agagaarkeedii,
59. iyo Caashaan iyo agagaarkeedii, iyo Beytshemesh iyo agagaarkeedii.
60. Oo dalkii qabiilka reer Benyaamiinna waxaa laga siiyey Gebac iyo agagaarkeedii, iyo Calemed iyo agagaarkeedii, iyo Canaatood iyo agagaarkeedii. Oo kulli magaalooyinkoodii oo qolooyinkooda oo dhan ku dhex yiil waxay ahaayeen saddex iyo toban magaalo.
61. Oo reer Qohaad intiisii hadhayna waxaa saami loo siiyey toban magaalo oo ay ka dhex heleen reerka qabiilka iyo qabiilka badhkiisii, kaasoo ah qabiilkii reer Manaseh badhkiis.
62. Oo reer Gershoomna sidii ay reerahoodu ahaayeen ayay saddex iyo toban magaalo uga heleen qabiilka reer Isaakaar, iyo qabiilka reer Aasheer, iyo qabiilka reer Naftaali, iyo qabiilka reer Manaseh oo Baashaan dhex deggan.
63. Oo reer Meraarii waxaa saami loogu siiyey siday reerahoodu ahaayeen laba iyo toban magaalo oo ay ka dhex heleen qabiilka reer Ruubeen, iyo qabiilka reer Gaad, iyo qabiilka reer Sebulun.
64. Oo reer binu Israa’iilna waxay reer Laawi siiyeen magaalooyinkii iyo agagaarkoodii oo dhan.
65. Oo saami ahaan ayay magaalooyinkan la magacaabay uga siiyeen qabiilka reer Yahuudah, iyo qabiilka reer Simecoon, iyo qabiilka reer Benyaamiin.
66. Reerihii Qohaad qaarkoodna waxay magaalooyin ku lahaayeen meelo soohdintooda ah oo ay ka heleen qabiilka reer Efrayim.
67. Oo iyaga waxaa la siiyey magaalooyinkii magangalka, oo waxayna ahaayeen Shekem oo ku dhex tiil dalka buuraha leh oo reer Efrayim iyo agagaarkeedii, iyo weliba Geser iyo agagaarkeedii,
68. iyo Yoqmecaam iyo agagaarkeedii, iyo Beytxooroon iyo agagaarkeedii,
69. iyo Ayaaloon iyo agagaarkeedii, iyo Gad Rimmoon iyo agagaarkeedii.
70. Oo qabiilkii reer Manaseh badhkiisna waxaa laga dhex siiyey Caaneer iyo agagaarkeedii, iyo Bilcaam iyo agagaarkeedii, reer Qohaad intooda hadhay aawadood.
71. Oo reer Gershoomna waxaa qabiilka reer Manaseh badhkiisii laga siiyey Goolaan oo Baashaan ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Cashtarod iyo agagaarkeedii.
72. Oo qabiilka reer Isaakaarna waxaa laga siiyey Qedesh iyo agagaarkeedii, iyo Daaberad iyo agagaarkeedii,
73. iyo Raamod iyo agagaarkeedii, iyo Caaneem iyo agagaarkeedii.
74. Oo qabiilkii reer Aasheerna waxaa laga siiyey Maashaal iyo agagaarkeedii, iyo Cabdoon iyo agagaarkeedii,
75. iyo Xuuqoq iyo agagaarkeedii, iyo Rexob iyo agagaarkeedii.
76. Oo qabiilkii reer Naftaalina waxaa laga siiyey Qedesh oo Galili ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Xammoon iyo agagaarkeedii, iyo Qiryaatayim iyo agagaarkeedii.
77. Oo reer Laawi intoodii hadhay oo ahayd reer Meraarii waxaa qabiilka reer Sebulun laga siiyey Rimmoonoo iyo agagaarkeedii, iyo Taaboor iyo agagaarkeedii.
78. Oo Webi Urdun shishadiisa oo ah Yerixoo agteeda oo ah Webi Urdun xaggiisa bari waxaa qabiilka reer Ruubeenna laga siiyey Beser oo cidlada ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Yahsaah iyo agagaarkeedii,
79. iyo Qedemood iyo agagaarkeedii, iyo Mefacad iyo agagaarkeedii.
80. Oo qabiilka reer Gaadna waxaa laga siiyey Raamod oo Gilecaad ku taal iyo agagaarkeedii, iyo Maxanayim iyo agagaarkeedii,
81. iyo Xeshboon iyo agagaarkeedii, iyo Yacser iyo agagaarkeedii.

  1Chronicles (6/29)