Zephaniah (3/3)    

1. <Porušenosť a nekajúcnosť Jeruzalema>Beda tomu odbojnému, poškvrnenému a utiskujúcemu mestu!
2. Nepočúvalo na hlas, neprijalo kázne, nedúfalo v JeHoVaHa, nepriblížilo sa k svojmu Bohu.
3. Jeho kniežatá v jeho strede sú revúcimi ľvami, jeho sudcovia vlkmi večera, hltaví súc neponechajú ani kosti do rána.
4. Jeho proroci sú ľahkomyseľní, mužovia vierolomných žien, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie robia zákonu.
5. JeHoVaH je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby.
6. Vyplienil som národy, spustly ich uhly, vypustošil som ich ulice, takže nie je toho, kto by išiel nimi; ich mestá sú spustošené, takže nieto človeka, niet obyvateľa.
7. Povedal som: Istotne sa ma budeš báť, prijmeš kázeň. A reku nebude vyplienený jej príbytok všetkým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni hneď ako vstanú, od skorého rána robia porušene, a také sú aj všetky ich skutky.
8. <Zasľúbenie spasenia z milosti>Preto očakávajte na mňa, hovori JeHoVaH, na deň, ktorého povstanem na lúpež; lebo môj súd je spratať národy, aby som shromaždil kráľovstvá nato, aby som vylial na nich svoj zúrivý hnev, všetku páľu svojho hnevu, pretože ohňom mojej žiarlivosti strávená bude celá zem.
9. Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci vzývali meno JeHoVaHovo, aby mu slúžili jako jedno plece.
10. Zpoza riek Ethiopie, moji modlitebníci, modlitebníci dcéry mojich rozptýlených, donesú môj obetný dar obilný.
11. Toho dňa sa už nebudeš hanbiť za niktoré svoje skutky, ktorými si sa dopúšťala prestúpenia proti mne; lebo vtedy odstránim z tvojho stredu tých, ktorí plesajú v tvojej pýche, a nebudeš sa už viac povyšovať na vrchu mojej svätosti.
12. A zanechám v tvojom strede ostatok, chudobný ľud a núdzny, a budú sa nadejať na meno JeHoVaHovo.
13. Ostatok Izraela neučinia neprávosti ani nebudú hovoriť lži, ani sa nenajde v ich ústach jazyk ľsti; ale oni sa budú pásť a kladúc sa budú odpočívať, a nebude toho, kto by prestrašil.
14. <Keď bude kráľom Izraelovým JeHoVaH>Vyspevuj, dcéro Siona! Pokrikuj radostne, Izraelu! Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema!
15. JeHoVaH odstránil tvoje súdy, odpratal tvojho nepriateľa; kráľ Izraelov, JeHoVaH, je v tvojom strede; nebudeš sa už viacej báť zlého.
16. Toho dňa sa povie Jeruzalemu: Neboj sa! Sionu: Nech nezomdlievajú tvoje ruky!
17. JeHoVaH, tvoj Bôh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním.
18. Smutných pre slávnosť odpracem; z teba sú, bremenom, preto potupou.
19. Hľa, budem konať so všetkými tými, ktorí ťa trápia, toho času, a zachránim kulhavú a zahnanú shromaždím a učiním to, že budú na chválu a na slávne meno po všetkej zemi, kde niesli svoju hanbu.
20. Toho času vás dovediem, a to času, ktorého vás shromaždím, lebo vás dám na slávne meno a na chválu medzi všetkými národami zeme, keď navrátim zpät vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí JeHoVaH.

  Zephaniah (3/3)