Zephaniah (2/3)  

1. <Výzva kajať sa>Zoberte sa a vstúpte so seba, národe, ktorý nemá studu,
2. prv ako porodí to, čo je ustanovené, pominie deň ako pleva; prv ako prijde na vás páľa hnevu JeHoVaHovho, prv ako prijde na vás deň hnevu JeHoVaHovho.
3. Hľadajte JeHoVaHa, všetci pokorní zeme, ktorí konáte jeho súd! Hľadajte spravedlivosť, hľadajte pokoru, snáď sa nejako ukryjete v deň hnevu JeHoVaHovho.
4. <Tresty niektorých súsednych národov>Lebo Azza azúba, Gaza bude opustená, a Aškalon bude obrátený na pustinu; Ašdód, na poludnie ho zaženú, a Ekron teakér, Ekron bude vykorenený.
5. Beda tým, ktorí bývajú na pomorí, národu Keréťanov! Slovo JeHoVaHovo proti vám, Kanaáne, zem Filištínov! A zahubím ťa natoľko, že nebude obyvateľa.
6. A tak bude pomorie pastviskami, plné jám pastierov a košiarov drobného stáda.
7. A bude údelom ostatku domu Júdovho; na nich budú pásť; v domoch Aškalona sa budú klásť večer na odpočinok, lebo ich navštívi JeHoVaH, ich Bôh, a dovedie zpät ich zajatých.
8. Počul som potupu Moábovu a rúhania synov Ammonových, ktorí potupovali môj ľud a honosili sa proti ich územiu.
9. Preto jako že ja žijem, hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov, že Moáb bude jako Sodoma a synovia Ammonovi jako Gomora, vlastníctvom tŕnia a dolom soli a pustinou až na veky. Ostatok môjho ľudu, tí ich vylúpia, a zbytok môjho národa, tí ich zdedia.
10. Toto im bude za ich pýchu, pretože potupovali a vypínajúc sa honosili sa proti ľudu JeHoVaHa Zástupov.
11. Strašný bude JeHoVaH na nich, lebo vyničí všetkých bohov zeme, a budú sa mu klaňať každý zo svojho miesta, všetky ostrovy národov.
12. Aj vy, Ethiopovia, budete pobití mojím mečom.
13. A vystrie svoju ruku na sever, zaubí Assúra a obráti Nivive na pustinu, vypráhlu jako púšť.
14. A budú sa prostred neho rozkladať stáda, všelijaké šelmy národa, i pelikán i jež; budú nocovať na jeho hlaviciach; hlas speváka v obloku, spustošenie na prahu, lebo obnaží jeho cedrinu.
15. Toto je to plesajúce mesto, ktoré bývalo bezpečne, ktoré hovorilo vo svojom srdci: Ja a niktoré viacej! Oj, ako je obrátené na púšť, pelechom je divej zveri; každý, kto pojde popri ňom, zapískne a mávne svojou rukou.

  Zephaniah (2/3)