Zephaniah (1/3)  

1. <Ohlásenie pomsty Božej zemi Júdovej>Slovo JeHoVaHovo, ktoré sa stalo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliášovho, syna Amariáša, syna Ezechiášovho, za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa.
2. Odpratať, áno, odpracem všetko s povrchu zeme, hovorí JeHoVaH.
3. Odpracem človeka i hovädo, odpracem nebeské vtáctvo i morské ryby i pohoršenia spolu s bezbožníkmi a vyplienim človeka s povrchu zeme, hovorí JeHoVaH.
4. A vystriem svoju ruku Júdu i na všetkých obyvateľov Jeruzalema a vyplienim z tohoto miesta ostatok Bála, meno kňazov slnka s inými kňazmi,
5. i tých, ktorí a klaňajú na postrešiach nebeskému vojsku, i tých, ktorí sa klaňajú JeHoVaHovi, ktorí prisahajú na neho, a ktorí prisahajú na svojho kráľa, Molocha,
6. i tých, ktorí odchádzajú zpät, aby nenasledovali JeHoVaHa, a ktorí nehľadajú JeHoVaHa ani sa nepýtajú po ňom.
7. Mlč pred tvárou Pána JeHoVaHa, lebo je blízko deň JeHoVaHov, lebo JeHoVaH pripravil bitnú obeť, posvätil svojich povolaných.
8. A stane sa v deň bitnej obeti JeHoVaHovej, že navštívim neprávosť na kniežatách i na synoch kráľových i na všetkých tých, ktorí si obliekajú rúcho cudzozemca.
9. A navštívim neprávosť na každom, kto vyskakuje na prah, toho dňa, na tých, ktorí naplňujú dom svojich pánov ukrutnosťou a lsťou.
10. A povstane toho dňa, hovorí JeHoVaH, hlas kriku od Rybnej brány a kvílenie od druhej strany, a bude veľké skrúšenie od brehov.
11. Kvíľte, obyvatelia mažiara, lebo bude zničený a tak zamĺkne všetok ľud kramára; vyplienení budú všetci obtiažení striebrom.
12. A stane sa toho času, že prehľadám Jeruzalem s lampášami a navštívim neprávosť na mužoch, ktorí sedia skrčení na svojich kvasniciach, ktorí hovoria vo svojom srdci: JeHoVaH neučiní ani dobrého ani neučiní zlého.
13. Ale ich majetok bude na rozchvat a ich domy budú obrátené na strašnú púšť. Lebo staväjú domy, ale nebudú bývať v nich, a sadia vinice, ale nebudú piť ich vína.
14. <JeHoVaHov deň hnevu>Blízko je deň JeHoVaHov, veľký, blízko a prijde veľmi rýchle. Čujte, hlas dňa JeHoVaHovho! Horko tam bude kričať hrdina.
15. Ten deň bude dňom prchkého hnevu, dňom úzkosti a súženia, dňom búrky a pustošenia, dňom tmy a hustého mraku, dňom oblaku a mrákavy,
16. dňom trúby a surmy proti ohradeným mestám a proti vysokým uhlom.
17. A sovriem človeka úzkosťou, a budú chodiť ako slepí, pretože hrešili proti JeHoVaHovi, a ich krv bude vyliata jako prach, a ich telá budú jako lajná.
18. Ani ich striebro ani ich zlato nebude ich môcť vytrhnúť v deň prhkého hnevu JeHoVaHovho, a ohňom jeho žiarlivosti bude strávená celá zem, pretože koniec, ale hrozný, učiní všetkým obyvateľom zeme.

      Zephaniah (1/3)