Zechariah (8/14)  

1. <Milostivé zasľúbenie: JeHoVaH sa navráti s požehnaním na Sion. Boli kliatbou, budú poženaním>A stalo sa slovo JeHoVaHa Zástupov povediac:
2. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým žiarlim zaň.
3. Takto hovorí JeHoVaH: Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch JeHoVaHa Zástupov vrchom svätosti.
4. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek.
5. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach.
6. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? hovorí JeHoVaH Zástupov.
7. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca.
8. A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti.
9. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom JeHoVaHa Zástupov, jeho chrám, aby bol vystavený.
10. Lebo pre tými dňami nebolo mzdy pre človeka, ani nebolo mzdy pre hovädo, jako ani nemal pokoja ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal, od protivníka, a bol som pustil všetkých ľudí, každého proti jeho blížnemu.
11. Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tamtých prvých dní, hovorí JeHoVaH Zástupov.
12. Ale bude semenom pokoja; vinič vydá svoje ovocie, a zem vydá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičstva ostatku tohoto ľudu všetky tieto veci.
13. A stane sa, že jako ste boli kliatbou medzi národami, dome Júdov a dome Izraelov, tak vás zachránim, a budete požehnaním! Nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky!
14. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Jako som myslel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí JeHoVaH Zástupov, a neľutoval som,
15. tak zase myslím v týchto dňoch robiť Jeruzalemu dobré i domu Júdovmu. Nebojte sa!
16. Toto sú veci, ktoré budete robiť: Hovorte pravdu každý so svojím blížnym, pravdu a súd pokoja súďte vo svojich bránach.
17. A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čoho nenávidím, hovorí JeHoVaH.
18. <Proroctvo o obrátení pohanov>A stalo sa slovo JeHoVaHa Zástupov ku mne povediac:
19. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca bude domu Júdovmu na veselosť a radosť a na rozkošné slávnosti; ale milujte pravdu a pokoj!
20. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Ešte bude to, že prijdú národy a obyvatelia mnohých miest.
21. A pojdú obyvatelia jedného mesta k druhému a budú hovoriť: Poďme, nože poďme pokorne sa modliť pred tvárou JeHoVaHovou a hladať JeHoVaHa Zástupov! Pojdem i ja.
22. A prijdú mnohí ľudia a mocné národy hľadať JeHoVaHa Zástupov v Jeuzaleme a pokorne sa modliť pred tvárou JeHoVaHovou.
23. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: V tých dňoch to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všetkých jazykov národov, že sa chopia krýdla rúcha muža Žida a povedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Bôh s vami.

  Zechariah (8/14)