Zechariah (7/14)  

1. <O nepravom pôste>A bolo štvrtého roku kráľa Dária, že sa stalo slovo JeHoVaHovo k Zachariášovi štvrtého dňa, deviateho mesiaca, mesiaca kisleva.
2. Vtedy poslal Bét-el Šerecera a Regem-melecha i svojich mužov modliť sa pred tvárou JeHoVaHovou a upokojiť ju
3. a aby povedali kňazom, ktorí boli pre dom JeHoVaHa Zástupov, a prorokom: Či mám plakať piateho mesiaca zdržujúc sa nazarejsky, jako som činil to už toľko rokov?
4. A stalo sa slovo JeHoVaHa Zástupov ku mne povediac:
5. Povedz všetkému ľudu zeme i kňazom a vrav: Keď ste sa postievali a smútili ste piateho a siedmeho mesiaca, a to už sedemdesiat rokov, či ste sa to azda mne postili?
6. Alebo keď jejte a keď pijete, či to nejete vy a nepijete vy?
7. Či tu nejde o slová, ktoré hlásal JeHoVaH skrze drievnych prorokov, keď ešte bol Jeruzalem obývaný a mal pokoj i jeho mestá vôkol neho, a keď tak býval i juh i rovina?
8. <Činiť spravedlivosť a opustiť hriech, príčinu zajatia>A stalo sa slovo JeHoVaHovo k Zachariašovi povediac:
9. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie; to čiňte každý so svojím bratom.
10. A neutiskujte vdovy a siroty, pohostína a chudobného a nemyslite nikto zlého na svojho brata vo svojom srdci.
11. Avšak nechceli pozorovať ušami, ale dali spurné plece a obťažili svoje uši, aby nepočuli;
12. urobili svoje srdce jako hrot diamantu, aby nepočuli zákona ani slov, ktoré posielal JeHoVaH Zástupov svojím Duchom skrze drievnych prorokov, a preto povstal veľký hnev, vyšlý od JeHoVaHa Zástupov.
13. A stalo sa, že jako keď on volal, a oni nepočuli, tak potom, oni volali, ale som nepočul, hovorí JeHoVaH Zástupov.
14. A rozptýlil som ich víchricou na všetky národy, ktorých neznali, a zem spustla po nich, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez ňu alebo sa vrátil, a tak obrátili rozkošnú a žiadúcnu zem na púšť.

  Zechariah (7/14)