Zechariah (6/14)  

1. <Videnie o vozoch, koňoch a vrchoch>A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, štyri vozy vychádzaly zpomedzi dvoch vrchov, a vrchy boly vrchy z medi.
2. V prvom voze boly červené kone; v duhom voze boly vrané kone;
3. v treťom voze boly biele kone a v štvrtom voze boly strakaté kone silné.
4. A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú tieto veci, môj pane?
5. A anjel odpovedal a riekol mi: Toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boly postavily pred Pánom celej zeme.
6. V ktorom sú vrané kone, tie idú von do zeme severa, biele vyšly za nimi, a strakaté syšly do zeme na juhu,
7. a tie silné vyšly a hľadaly možnosť ísť, aby chodily sem a ta po zemi. A riekol: Iďte a choďte sem a ta po zemi. A tak chodily sem a ta po zemi.
8. A skríknuc zavolal na mňa, hovoril so mnou a riekol: Vidz tie, ktoré vyšly a idú ta do zeme severa, upokoja môjho ducha v zemi severa.
9. <O korunách Jozuu. Cemach vystaví chrám a ponesie veličenstvo>A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
10. Vezmi od presídlených zajatých, od Chaldeja, od Tobiáša a od Jedaiáša, a prijdeš ty toho istého dňa a vojdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, kam prišli z Babylona,
11. a vezmeš striebro a zlato a spravíš koruny a položíš na hlavu Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza,
12. a povieš mu: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, muž, ktorého meno bude Cemach, a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám JeHoVaHov.
13. On vystaví chrám JeHoVaHov a on ponesie veličenstvo a sadne a bude panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne, a rada pokoja bude medzi nimi obidvoma.
14. A koruny budú Chelemovi, Tobiášovi a Jedaiášovi a Chénovi, synovi Sofoniášovmu, na pamiatku v chráme JeHoVaHovom.
15. A ďalekí prijdú a budú staväť na chráme JeHoVaHovom, a tak zviete, že JeHoVaH Zástupov ma poslal k vám. A stane sa, ak naozaj budete poslúchať na hlas JeHoVaHa, svojho Boha.

  Zechariah (6/14)