Zechariah (14/14)    

1. <Príchod Kristov k tisícročnému kráľovstvu>Hľa, prichádza deň JeHoVaHovi, a rozdelená bude tvoja korisť v tvojom strede.
2. Shromaždím všetky národy proti Jeruzalemu do boja, a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené, a polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta.
3. Ale JeHoVaH vyjde a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky.
4. A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. A polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh.
5. A bude utekať dolinou mojich vrchov, lebo dolina vrchov bude sahať po Ácel. A budete utekať, ako ste utekali pred zemetrasením za dní Uziáša, judského kráľa. A tak prijde JeHoVaH, môj Bôh, a všetci svätí s tebou.
6. A stane sa toho dňa, že nebude svetla; bude šero a chlad.
7. A bude to jeden deň, ktorý je známy JeHoVaHovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo.
8. <JeHoVaH (Kristus) Kráľom na celej zemi>A stane sa toho dňa, že budú vychádzať živé vody z Jeruzalema; jedna ich polovica pojde do východného mora a ich druhá polovica do západného mora; v lete i v zime tak bude.
9. A JeHoVaH bude kráľom nad celou zemou; toho dňa bude JeHoVaH jeden a jeho meno jedno.
10. Celá zem sa premení, takže bude jako Araba od Geby po Rimmon, na juh od Jeruzalema, a ten byde vyvýšený a bude stáť na svojom mieste od brány Benjaminovej až po miesto prvej brány, až po bránu Uhlov a od veže Chananeela až po preše kráľove.
11. A budú bývať v ňom, a nebude už viacej kliatby, a Jeruzalem budde bývať bezpečne.
12. <Rany útočiacim na Jeruzalem>A toto bude rana, ktorou raní JeHoVaH všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách, a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach, a jeho jazyk zhnije v ich ústach.
13. A stane sa toho dňa, že bude veľký zmätok JeHoVaHov medzi nimi, a chopia každý ruku svojho druha, a jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha.
14. A bude i Júda bojovať proti Jeruzalemu, a shromaždené bude imanie všetkých národov naokolo, zlato a striebro a rúcha, veľmi mnoho.
15. A taká bude aj rana koňa, mulice, veľblúda a osla a každého hoväda, ktoré bude v tých táboroch, ako táto rana.
16. <Kto neprijde klaňať sa JeHoVaHovi. Sväté JeHoVaHovi>A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prijdú proti Jeruzalemu, bude prichádzať hore z roka na rok, aby sa klaňal Kráľovi JeHoVaHovi Zástupov a aby slávil slávnosť stánov.
17. A stane sa, že kto neprijde z čeľadí zeme hore do Jeruzalema, aby sa klaňal Kráľovi JeHoVaHovi Zástupov, nebude na nich dažďa.
18. A keby neišla hore čeľaď Egypta ani neprišla, nebude ani na nich, ale bude na nich rana, ktorou raní JeHoVaH národy, ktoré neprijdú hore, aby slávily slávnosť stánov.
19. To bude trest za hriech Egypta a trest za hriech všetkých národov, ktoré neprijdú hore, aby slávily slávnosť stánov.
20. Toho dňa bude na zvoncoch koňa: Sväté JeHoVaHovi, a hrnce v dome JeHoVaHovom budú jako čaše pred oltárom.
21. A každý hrniec v Jeruzaleme a v Judsku bude svätý JeHoVaHovi Zástupov, a tak budú prichádzať všetci, ktorí obetujú, a budú brať z nich a budú v nich variť a nebude už viacej Kananeja v dome JeHoVaHa Zástupov toho dňa.

  Zechariah (14/14)