Zechariah (12/14)  

1. <Proroctvo o záchrane Jeruzalema. Izrael pozná svojho prebudnutého Spasiteľa>Bremä slova JeHoVaHovho na Izraela. Hovorí JeHoVaH, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.
2. Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem.
3. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a shromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.
4. Toho dňa, hovorí JeHoVaH, zbijem každého koňa plachosťou a jeho jazdca šialenstvom, ale na dom Júdov otvorím svoje oči, a každého koňa tých národov raním slepotou.
5. A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci: Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema v JeHoVaHovi Zástupov, svojom Bohu.
6. Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a jako horiacu fakľu medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste, v Jeruzaleme.
7. A JeHoVaH zachráni stány Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba obyvateľa Jeruzalema nad Júdu.
8. Toho dňa bude JeHoVaH štítiť obyvateľa Jeruzalema; a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Bôh, ako anjel JeHoVaHov pred nimi.
9. A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré prijdú na Jeruzalem.
10. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.
11. Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, jako bol nárek Hadadrimmona v doline Megiddona.
12. A bude nariekať celá zem, každá čelaď osobitne, čeľaď domu Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne,
13. čeľaď domu Léviho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď Šimeiho osobitne a ich ženy osobitne
14. všetky čeľade, ktoré pozostanú, čeľaď ako čeľaď osobitne a ich ženy osobitne.

  Zechariah (12/14)