Zechariah (1/14)  

1. <Vyzvanie navrátiť sa k JeHoVaHovi>Ôsmeho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo JeHoVaHovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Iddovho, prorokovi, povediac:
2. JeHoVaH sa bol veľmi rozhneval na vašich otcov.
3. Ale povieš im: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Navráťte sa ku mne, hovorí JeHoVaH Zástupov, a navrátim sa k vám, hovorí JeHoVaH Zástupov.
4. Nebuďte jako vaši otcovia, na ktorých volávali drievni proroci a vraveli: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Nože sa navráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov, ale neposlúchli ani nepozorovali ušami na mňa, hovorí JeHoVaH.
5. Vaši otcovia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky?
6. Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som prikázal svojim služobníkom prorokom, či nestihli vašich otcov? Takže sa obrátili a riekli: Jako nám zamýšľal učiniť JeHoVaH Zástupov, podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak učinil s nami.
7. <Videnie o anjeloch. JeHoVaH žiarli na Jeruzalem>Dvadsiateho a štvrtého dňa, jedenásteho mesiaca (to je mesiac Šebát), druhého roku Dária stalo sa slovo JeHoVaHovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Iddovho,prorokovi, takto:
8. Videlsom vnoci a hľa, nejaký muž sedel na červenom koni a stál medzi myrtami, ktoré sú v doline, a za ním červené kone, strakaté a biele.
9. A povedal som: Čo a kto sú títo, pane? A anjel, ktorý hovoril so mnou, mi riekol: Ja ti ukážem, čo a kto sú títo.
10. A muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal a riekol: Toto sú tí, ktorých poslal JeHoVaH pochodiť zem.
11. A opdpvedali anjelovi JeHoVaHovmu, ktorý stál medzi myrtami, a riekli: Pochodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na pokoji.
12. Na to odpovedal anjel JeHoVaHov a riekol: JeHoVaHu Zástupov, až dokedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mestami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto už sedemdesiat rokov?
13. A JeHoVaH odpovedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, dobré slová, potešiteľné slová.
14. Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a povedz: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Žiarlim na Jeruzalem a na Sion veľkou žiarlivosťou
15. a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo, a oni pomáhali k zlému.
16. Preto takto hovorí JeHoVaH: Navrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj dom bude vystavený v ňom, hovorí JeHoVaH Zástupov, a merná šnúra bude roztiahnutá na Jeruzalem.
17. Volaj ešte a povedz: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Ešte sa rozpŕchnu moje mestá pre hojnosť dobrého, a ešte poteší JeHoVaH Sion a ešte si vyvolí Jeruzalem.
18. <Štyri rohy, štyria kováči>Vtedy pozdvihnúc svoje oči videl som a hľa, štyri rohy.
19. A povedal som anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú to jaké rohy? A riekol mi: To sú rohy, ktoré rozohnaly Júdu, Izraela a Jeruzalem.
20. Potom mi ukázal JeHoVaH štyroch kováčov.
21. A povedal som: Čo idú títo robiť? A riekol: Toto sú rohy, ktoré rozohnaly Júdu, takže nikto nepozdvihol svojej hlavy,a títo prišli, aby ich prestrašili, aby srazili rohy národov, ktoré pozdvihly roh proti zemi Júdovej, aby ju rozohnaly.

      Zechariah (1/14)