Ruth (4/4)    

1. <Boaz si vezme Ruť za ženu>A Boaz odišiel hore do brány a sadol si tam. A hľa, práve išiel tade výkupník, o ktorom hovoril Boaz, a riekol mu: Ty, ten a ten, nože sa uchýľ sem a sadni si tuto. A uchýlil sa a sadol si.
2. A Boaz vzal desiatich mužov zo starších mesta a povedal: Sadnite tu! A sadli.
3. Potom riekol výkupníkovi: Čiastku poľa, ktorá patrila nášmu bratovi Elimelechovi, predala Naoma, ktorá sa navrátila z moábskeho kraja.
4. A ja som povedal, že ti to oznámim a poviem: Kúp si pred sediacimi tu a pred staršími môjho ľudu. Ak vykúpiš, vykúp. A jestli nevykúpiš, oznám mi, aby som vedel, lebo krome teba nieto nikoho, kto by vykúpil, a ja idem po tebe. A povedal: Ja vykúpim.
5. A Boaz riekol: Toho dňa, ktorého kúpiš pole z ruky Naomy, kúpiš aj od Ruti Moábskej, ženy zomrelého, aby si vzbudil meno zomrelému na jeho dedičstve.
6. Vtedy povedal výkupník: Nemôžem vykúpiť pre seba, aby som nezahubil svojho dedičstva. Vykúp si ty moje výkupné, lebo ja by som ho nemohol vykúpiť.
7. A to bol spôsob predtým v Izraelovi pri výkupe alebo pri zámene postaviť pevne každú takú vec, že človek vyzul svoju obuv a dal svojmu blížnemu, a to bolo svedoctvom v Izraelovi.
8. A tak povedal výkupník Boazovi: Kúp si! A vyzul svoju obuv.
9. Vtedy riekol Boaz starším a všetkému ľudu: Vy ste svedkami dnes, že som kúpil všetko, čo patrilo Elimelechovi i všetko, čo patrilo Kiljonovi i Machlónovi, z ruky Naomy.
10. I Ruť Moábsku, ženu Machlónovu, nadobudol som si za ženu, aby som vzbudil meno zomrelého na jeho dedičstve, a aby nebolo vyhladené meno zomrelého zpomedzi jeho bratov a z brány jeho miesta. Vy ste svedkami dnes.
11. Na to riekol všetok ľud, ktorý bol v bráne, i starší: Svedkami. JeHoVaH nech dá, aby žena, ktorá prijde do tvojho domu, bola jako Rácheľ a jako Lea, ktoré dve vzbudovaly dom Izraelov! A počínaj si zmužile v Efrate a nadobudni slávneho mena v Betleheme.
12. A nech stane sa tvoj dom ako dom Péreca, ktorého porodila Támar Júdovi, zo semena, ktoré ti dá JeHoVaH od tejto mladice.
13. <Predkovia Dávidovi>A tak si vzal Boaz Ruť, a bola jeho ženou, a vošiel k nej. A JeHoVaH jej dal tehotenstvo, a porodila syna.
14. Vtedy riekly ženy Naome: Požehnaný JeHoVaH, ktorý nedopustil, aby si dnes nemala výkupníka! A nech je slávne jeho meno v Izraelovi!
15. A bude ti na to, aby občerstvoval tvoju dušu a aby ťa zaopatroval v tvojej starobe, lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá ti je lepšia ako sedem synov, ho porodila.
16. A Naoma vezmúc dieťa položila ho do svojho lona a bola mu pestúnkou.
17. A súsedy mu daly meno a riekly: Syn sa narodil Naome! A nazvaly jeho meno Obéd (* Obéd = Sluha (JeHoVaHov)). On je otec Izaiho, otca Dávidovho.
18. A toto sú rody Pérecove: Pérec splodil Checróna,
19. Checrón splodil Ráma, a Rám splodil Amminadába,
20. Amminadáb splodil Nachšóna, a Nachšón splodil Salmu,
21. Salmón splodil Boaza, a Boaz splodil Obéda
22. a Obéd splodil Izaiho, a Izai splodil Dávida.

  Ruth (4/4)