Romans (6/16)  

1. <Kto zomrel s Kristom, má žiť Bohu>Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť?
2. Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu - jako budeme ešte žiť v ňom?!
3. Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť?
4. Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života.
5. Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme
6. vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.
7. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu.
8. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť
9. vediac, že Kristus vstanúc z mŕtvych už viacej nezomiera; smrť viacej nepanuje nad ním.
10. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu.
11. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.
12. Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach
13. ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu jako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu;
14. lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
15. Tak čo tedy? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane!
16. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate - buď sluhami hriechu na smrť buď sluhami poslušnosti na spravedlivosť?
17. No, vďaka Bohu, že pravda boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní,
18. a oslobodení súc od hriechu podrobení ste v službu spravedlivosti.
19. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela: Lebo jako ste boli vydali svoje údy za sluhov nečistote a neprávosti robiť neprávosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhov spravedlivosti na posvätenie.
20. Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobodní spravedlivosti.
21. Nuž akýže ste mali vtedy užitok z toho, za čo sa teraz hanbíte? Lebo koniec toho je smrť.
22. Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu podrobení Bohu máte svoj užitok na posvätenie a koniec večný život.
23. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

  Romans (6/16)