Romans (16/16)    

1. <Pozdravy>A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu sboru v Kenchreách,
2. aby ste ju prijali v Pánovi hodne svätých a boli jej napomocní, v akejkoľvek veci by vás potrebovala, lebo aj ona mnohým pomáhala, aj mne samému.
3. Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi,
4. ktorí za môj život podložili svoj vlastný krk; ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všetky sbory pohanov;
5. a pozdravte i sbor, ktorý je v ich dome. Pozdravte Epajneta, môjho milovaného, ktorý je prvotinou Achaje pre Krista.
6. Pozdravte Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás.
7. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu.
8. Pozdravte Amplia, môjho milovaného v Pánovi.
9. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu i Stacha, môjho milovaného.
10. Pozdravte Apellu, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, ktorí sú z Aristobulových.
11. Pozdravte Heródióna, môjho príbuzného. Pozdravte tých, ktorí sú z Narcisových, ktorí sú v Pánovi.
12. Pozdravte Tryfajnu a Tryfózu, pracovavšie v Pánovi. Pozdravte Prezídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v Pánovi.
13. Pozdravte Rúta, vyvoleného v Pánovi, i jeho matku i moju.
14. Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa i bratov, ktorí sú s nimi.
15. Pozdravte Filologa a Júliu, Nerea a jeho sestru aj Olympasa aj všetkých svätých, ktorí sú s nimi.
16. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove.
17. <Pozor na tých, ktorí robia rôznice>A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
18. Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé.
19. Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé.
20. A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.
21. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní.
22. Pozdravujem Vás ja Tercius, ktorý som písal tento list, v Pánovi.
23. Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus.
24. <Záver>Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Ameň.
25. A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy,
26. ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami -
27. jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov. Ameň.

  Romans (16/16)