Psalms (99/150)  

1. JeHoVaH kraľuje; nech sa trasú národy! Tróni nad cherubínmi, nech sa hýbe zem!
2. Veľký je JeHoVaH na Sione a je vysoký nad všetkými národami.
3. Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté.
4. A moc kráľova miluje súd; ty si ustanovil spravedlivé právo; súd a spravedlivosť si ty učinil v Jakobovi.
5. Vyvyšujte JeHoVaHa, našeho Boha, a klaňajte sa podnožiu jeho nôh, lebo je svätý.
6. Mojžiš a Áron sú medzi jeho kňazmi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na JeHoVaHa, a on ich vyslýchal.
7. V oblakovom stĺpe hovorieval k nim; ostríhali jeho svedoctvá a jeho ustanovenie, ktoré im dal.
8. JeHoVaHu, náš Bože, ty si ich vyslýchal; bol si im odpúšťajúcim Bohom silným, keď si aj pomstil ich výčiny.
9. Vyvyšujte JeHoVaHa, našeho Boha, a klaňajte sa obrátení k vrchu jeho svätosti, lebo JeHoVaH, náš Bôh, je svätý.

  Psalms (99/150)