Psalms (9/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Smrť synova. Žalm Dávidov.
2. Oslavovať ťa budem, JeHoVaHu, celým svojím srdcom, budem rozprávať všetky tvoje divy.
3. Radovať sa budem a plesať v tebe, žalmy budem spievať tvojemu menu, ó, Najvyšší!
4. Lebo moji nepriatelia sa obrátili nazad, klesli a zahynuli od tvojej tvári,
5. lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu; sadol si na prestol, spravedlivý sudca.
6. Ohromil si národy; zahubil si bezbožníka; zahladil si ich meno na večné veky.
7. Nepriateľu, dokonané sú tvoje pustošenia na večnosť, a poboril si mestá; zahynula s nimi aj ich pamiatka.
8. Ale JeHoVaH tróni na veky; svoj trón stavia nato, aby súdil.
9. On bude súdiť okruh sveta v spravedlivosti; rozsúdi národy v pravosti.
10. A JeHoVaH bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súženia.
11. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno; lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, JeHoVaHu.
12. Spievajte žalmy JeHoVaHovi, tomu, ktorý prebýva na Sione; zvestujte medzi národami jeho skutky;
13. lebo on vyhľadáva vyliatu krv a pamätá na ňu, nezabúda na krik utrápených.
14. Zmiluj sa nado mnou, JeHoVaHu; vidz moje trápenie, ktoré znášam od tých, ktorí ma nenávidia, ty, ktorý ma vyzdvihuješ z brán smrti,
15. aby som rozprával všetky tvoje chvály v bránach dcéry Siona a plesal v tvojom spasení.
16. Pohania sa pohrúžili do jamy, ktorú urobili, a ich noha sa lapila do siete, ktorú ukryli.
17. JeHoVaH sa učinil známym; vykonal súd; bezbožník sa zaplietol do diela svojich vlastných rúk. Higgájon. Sélah.
18. Bezbožníci sa obrátia so pekla jako aj všetky národy, ktoré zabudly na Boha.
19. Lebo nebude chudobný zabudnutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.
20. Povstaň, JeHoVaHu, nech nezmocneje smrteľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou tvárou. (9:21)Pusti na nich strach, ó, JeHoVaHu, aby vedely národy, že sú iba biednymi smrteľníkmi. Sélah.

  Psalms (9/150)