Psalms (83/150)  

1. Pieseň. Žalm Azafov.
2. Nemlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si nepočul, a nebuď ticho, silný Bože!
3. Lebo hľa, tvoji nepriatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu.
4. Snujú ľstivú radu proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty kryješ.
5. Hovoria: Poďte, vyhubme ich, aby prestali byť národom, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo.
6. Lebo sa uradili spolu jako jedno srdce; urobili smluvu proti tebe,
7. stány Edomove a Izmaeliti, Moáb a Hagrovia,
8. Gebal, Ammon a Amalech, Filištea s obyvateľmi Týru.
9. Aj Assúr sa pripojil k nim; stali sa ramenom synov Lota. Sélah.
10. Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri potoku Kíšone.
11. Boli zahladení v En-dore a stali sa hnojivom zemi.
12. Nalož s nimi, s ich vodcami jako s Orébom a Zeebom, jako s Zebachom a Calmunnom, so všetkými ich kniežatami,
13. ktorí povedali: Dobyme si dedične príbytky Božie!
14. Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako posekané steblie pred vetrom.
15. Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň zapaľuje a trávi vrchy,
16. tak ich stíhaj svojou víchricou a svojou búrkou ich predes!
17. Naplň ich tvár hanbou, aby hľadali tvoje meno, JeHoVaHu!
18. Nech sa hanbia a desia na večné veky, nech rumenejú hanbou a zahynú, (83:19)a tak nech poznajú, že ty, ktorého meno je JeHoVaH, si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou.

  Psalms (83/150)