Psalms (65/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pieseň.
2. Tebe sa patrí mlčať, tebe chvála, Bože na Sione, a tebe sa má plniť sľub.
3. Ó, ty, ktorý vyslýchaš modlitbu, k tebe prijde každé telo.
4. Neprávosti, ktoré ma prevládaly, naše prestúpenia ty zakryješ a tak odpustíš.
5. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa nasýtia dobrým tvojho domu, dobrým svätyne tvojho chrámu.
6. Hroznými vecami nám odpovieš v spravedlivosti, Bože nášho spasenia, nádeja všetkých končín zeme i ďalekého mora,
7. ty, ktorý staviaš vrchy vo svojej sile, tak aby pevne stály súc opásaný hrdinskou silou;
8. ktorý skrocuješ hukot morí, hukot ich vĺn a búrlivý hrmot ľudí,
9. takže sa musia báť tvojich zázrakov i obyvatelia najďaľších zemí; pôsobíš to, aby plesaly východiská rána a večera.
10. Navštevuješ zem a štedre ju polievaš; hojne ju obohacuješ. Potok Boží je plný vody. Pripravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ.
11. Zvlažuješ jej brázdy, urovnávaš jej hrudy; kypríš ju hojnými dažďami; žehnáš jej plodiny.
12. Korunuješ rok svojou dobrotivosťou, a tvoje šľapaje kropia tukom;
13. kropia pastviská na pustinách, a brehy sa prepasujú plesaním. (65:14)Pažite sa odievajú stádom jakoby rúchom, a doliny sa pokrývajú obilím; pokrikujú radosťou a prespevujú.

  Psalms (65/150)