Psalms (37/150)  

1. <sup>(a)</sup> Dávidov. <sup>(b)</sup> Nehnevaj sa na zlostníkov! Nezáviď tým, ktorí páchajú neprávosť.
2. Lebo budú rýchle podťatí jako tráva a uvädnú jako zeleň sviežej byliny.
3. Nadej sa na JeHoVaHa a čiň dobré; bývaj v zemi a živ sa spravedlive.
4. Kochaj sa v JeHoVaHovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca.
5. Uvaľ na JeHoVaHa svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní.
6. A vyvedie tvoju spravedlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie.
7. Mlč JeHoVaHovi a čakaj na neho! Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne.
8. Nechaj hnev a opusti prchlivosť! Nehnevaj sa, a to ešte aby si urobil zlé!
9. Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na JeHoVaHa, zdedia zem.
10. A len málo ešte, a nebude bezbožníka, a pozrieš dobre na jeho miesto, a nebude ho.
11. Ale pokorní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju.
12. Bezbožný zamýšľa spravedlivému zlé a škrípe na neho svojimi zubami.
13. Ale Pán sa mu smeje, lebo vidí, že ide jeho deň.
14. Bezbožníci vytasili meč a napäli svoje lučište, aby porazili biedneho a chudobného, aby pobili tých, ktorí idú priamou cestou.
15. Ale ich meč vojde do ich vlastného srdca, a ich lučištia budú polámané.
16. Lepšie je málo, čo má spravedlivý, než veľké bohatstvo bezbožných, a to mnohých.
17. Lebo ramená bezbožných budú polámané, ale ten, kto podopiera spravedlivých, je JeHoVaH.
18. JeHoVaH zná dni bezúhonných, a ich dedičstvo bude trvať na veky.
19. Nebudú sa hanbiť v zlý čas a nasýtia sa vo dňoch hladu.
20. Ale bezbožníci istotne zahynú, a nepriatelia JeHoVaHovi sa pominú jako prelesť lúk, pominú sa jako dym.
21. Bezbožný požičiava a neplatí, ale spravedlivý sa zmilováva a dáva.
22. Lebo tí, ktorým on požehnal, zdedia zem, ale tí, ktorým zlorečil, budú vyťatí.
23. Od JeHoVaHa sú staväné kroky muža, a jeho cesta sa mu ľúbi.
24. Keby aj padol, nebude porazený, lebo JeHoVaH podopiera jeho ruku.
25. Mladý som bol aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého opusteného ani jeho semena žobrať chleba.
26. Každý deň sa zmilováva a vypožičiava, a jeho semeno je na požehnanie.
27. Odstúp od zlého a čiň dobré a bývaj na veky!
28. Lebo JeHoVaH miluje súd a neopustí svojich svätých; sú strážení na veky; ale semeno bezbožníkov bude vyťaté.
29. Spravedliví zaujmú dedične zem a budú na nej bývať na veky.
30. Ústa spravedlivého vravia múdrosť, a jeho jazyk hovorí súd.
31. Zákon jeho Boha je v jeho srdci; jeho kroky sú isté.
32. Bezbožný striehne spravedlivého a hľadá jakoby ho pripravil o život.
33. Ale JeHoVaH ho neopustí a neponechá ho v jeho ruke ani ho nedá odsúdiť, keď by bol súdený.
34. Očakávaj na JeHoVaHa a ostríhaj jeho cestu, a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem, z ktorej že bezbožníci budú vyťatí, uvidíš.
35. Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného jako samorastlý strom zelený v domácej zemi.
36. Ale sa pominul. A hľa, nebolo ho; hľadal som ho, ale sa nenašiel.
37. Pozoruj nevinného a vidz priameho a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja.
38. Ale priestupníci budú vyplienení všetci dovedna; koniec bezbožníkov bude ich vyťatie.
39. Ale spasenie spravedlivých je od JeHoVaHa, ktorý je ich pevnosťou v čase súženia,
40. a JeHoVaH im pomôže a vyslobodí ich, vyslobodí ich od bezbožníkov a zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

  Psalms (37/150)