Psalms (33/150)  

1. Plesajte, spravedliví, v JeHoVaHovi! Úprimným sluší chvála.
2. Oslavujte JeHoVaHa na citare a na harfe o desiatich strunách; spievajte mu žalmy!
3. Spievajte mu novú pieseň; huďte dobre s radostným pokrikom!
4. Lebo slovo JeHoVaHovo je priame, a každé jeho dielo je stále.
5. Milujte spravedlivosť a súd; zem je plná milosti JeHoVaHovej.
6. Slovom JeHoVaHovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko.
7. Hromadí vody mora a stavia ich ako hať; dáva priepasti medzi poklady.
8. Nech sa bojí JeHoVaHa celá zem; nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta.
9. Lebo on povedal, a stalo sa; on rozkázal, a postavilo sa.
10. JeHoVaH ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí.
11. Rada JeHoVaHova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
12. Blahoslavený národ, ktorého je JeHoVaH Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo.
13. JeHoVaH hľadí z nebies; vidí všetkých synov človeka.
14. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme,
15. on, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam.
16. Kráľ nie je zachránený velikou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou velikou silou.
17. Klamný je kôň, kde ide o záchranu, a nevychváti vo svojej veľkej sile.
18. Hľa, oko JeHoVaHovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť,
19. aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu.
20. Naša duša čaká JeHoVaHa; našou pomocou a naším štítom je on.
21. Lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno jeho svätosti.
22. Nech je, ó, JeHoVaHu, tvoja milosť nad nami, jako očakávame na teba.

  Psalms (33/150)