Psalms (19/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov.
2. Nebesia rozprávajú slávu silného Boha, a dielo jeho rúk oznamuje obloha.
3. Deň dňu hovorí slovo, a noc noci povedá známosť.
4. Nieto reči ani nieto slov, aby nebolo čuť ich hlasu.
5. Ich správa vyšla na celú zem a ich mluva až na koniec okruhu sveta. Slncu postavil na nich stán.
6. A ono vychádza jako ženích zpod svojho baldachína; raduje sa jako hrdina majúc bežať cestou.
7. Od jedného konca nebies je jeho východ a na ich druhom konci jeho západ, a nieto ničoho, čo by a mohlo ukryť pred jeho horúčosťou.
8. Zákon JeHoVaHov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo JeHoVaHovo verné, ktoré robí prostého múdrym.
9. Ustanovenia JeHoVaHove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie JeHoVaHovo je čisté, osvecujúce oči.
10. Bázeň JeHoVaHova je čistá a stojí na veky; súdy JeHoVaHove sú pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravedlivé.
11. Žiadúcnejšie sú nad zlato a nad množstvo rýdzeho zlata; sladšie sú ako med, tečúci z plástov.
12. Aj tvoj služobník je osvecovaný nimi, a v ich zachovávaní je veliká odplata.
13. Lež kto porozumie poblúdeniam? A preto i od tajných ma očisti.
14. Aj od spupných zdrž svojho služobníka, aby nepanovaly nado mnou; vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia. (19:15)Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce, pred tebou, JeHoVaHu, moja skalo a môj vykupiteľu!

  Psalms (19/150)