Psalms (18/150)  

1. Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka JeHoVaHovho, Dávida, ktorý hovoril JeHoVaHovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul JeHoVaH z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula,
2. a povedal: Srdečne ťa milujem, ó, JeHoVaHu, moja silo!
3. JeHoVaH je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou.
4. Na veleslávneho som volal JeHoVaHa a bol som zachránený od svojich nepriateľov.
5. Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a predesily ma potoky beliála;
6. boly ma obňaly povrazy ríše mŕtvych; osídla smrti ma boly nadišly.
7. Vo svojej úzkosti som volal na JeHoVaHa, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší.
8. Vtedy sa pohla a zatriasla zem, a od strachu sa chvely základy vrchov a pohybovaly sa, lebo horel hnevom.
9. Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho.
10. Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami;
11. vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krýdlach vetra.
12. Zo tmy si urobil skrýš, stán vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých.
13. Od blesku pred ním rozišly sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie.
14. Vtedy zahrmel na nebesiach JeHoVaH, a Najvyšší vydal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie.
15. Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a podesil ich.
16. A ukázaly sa riečištia vôd, a odkryly sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, JeHoVaHu, od dychu ducha tvojich nozdier.
17. Vystrel rameno s výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z velikých vôd.
18. Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja.
19. Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale JeHoVaH mi bol oporou
20. a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu.
21. JeHoVaH mi odplatil podľa mojej spravedlivosti; vrátil mi podľa čistoty mojich rúk.
22. Lebo som ostríhal cesty JeHoVaHove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha.
23. Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, a jeho ustanovení som neodstrčil od seba;
24. ale som bol s ním cele a bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti.
25. A JeHoVaH mi zaplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očima.
26. S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným;
27. s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným.
28. Pretože ty zachrániš pokorný ľud strápený a vysoké oči ponížiš.
29. Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. JeHoVaH, môj Bôh, osvecuje jasne moju tmu.
30. Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr.
31. Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč JeHoVaHova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.
32. Lebo kde kto je Bohom krome JeHoVaHa, a ktože je skalou mimo nášho Boha?!
33. Silný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná;
34. moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách.
35. Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište.
36. A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje.
37. Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly.
38. Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec.
39. Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy.
40. A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne.
41. Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stúpil na šiju, a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil.
42. Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka; volali na JeHoVaHa, ale sa im neozval.
43. Rozdrtil som ich tak, že boli jako prach pred vetrom; vykydol som ich ako blato ulice.
44. Vyslobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži.
45. Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma; cudzinci sa mi lichotne koria;
46. synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest.
47. Žije JeHoVaH, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia!
48. Silný Bôh je to, kto mi dáva pomstu a podmaňuje mi národy.
49. Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka.
50. Preto ťa budem chváliť medzi národami, ó, JeHoVaHu, a tvojmu menu budem spievať žalmy. (18:51)Dáva veliké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.

  Psalms (18/150)