Psalms (141/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> JeHoVaHu, volám na teba! Ponáhľaj sa mi na pomoc! Počuj môj hlas, keď volám k tebe!
2. Nech stojí moja modlitba pred tebou jako kadivo, pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeť.
3. Postav, JeHoVaHu, mojim ústam stráž! Strež dvere mojich rtov!
4. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlej veci, robiť bezbožné skutky s mužmi, páchajúcimi neprávosť, a aby som nejedol z ich lakôt.
5. Nech ma tlčie spravedlivý, bude to milosť, a nech ma tresce; to olej na hlavu; nech neodoprie moja hlava. Lebo kým len trvám, moja modlitba bude vždy proti ich rôznej zlosti.
6. Ich sudcovia budú pometaní medzi skaly, a ľudia počujú moje slová, lebo sú ľúbezné.
7. Jako keď niekto štiepe a kála drevo na zemi, tak sa rozmetávajú naše kosti až k čeľustiu hrobu.
8. Lebo k tebe, JeHoVaHu, Pane, sú obrátené moje oči; k tebe sa utiekam; nevylej mojej duše!
9. Uchovaj ma od osídla, ktoré mi nadstavili, a od smečiek páchateľov neprávosti.
10. Nech padnú bezbožní, všetci dovedna, každý do svojej slučky, kým ja prejdem.

  Psalms (141/150)