Psalms (135/150)  

1. Hallelujah! Chváľte meno JeHoVaHovo, chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
2. ktorí stojíte v dome JeHoVaHovom, vo dvoroch domu nášho Boha!
3. Chváľte JeHoVaHa, lebo je dobrý JeHoVaH! Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne.
4. Lebo Jakoba si vyvolil JeHoVaH, Izraela za svoje zvláštne vlastníctvo.
5. Lebo ja viem, že je JeHoVaH veľký a náš Pán nado všetkých bohov.
6. JeHoVaH činí všetko, čo sa mu ľúbi, na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach,
7. ktorý pôsobí to, aby vystupovaly pary od konca zeme, robí dažďu blesky a vyvodí vietor zo svojich pokladov,
8. ktorý pobil prvorodené Egypta od človeka až do hoväda.
9. Poslal znamenia a zázraky do tvojho stredu, Egypte, na faraona a na všetkých jeho sluhov,
10. on, ktorý porazil mnohé národy a pobil mocných kráľov,
11. Síchona, amorejského kráľa, a Óga, bázanského kráľa, a všetky kráľovstvá Kanaána.
12. A dal ich zem za dedičstvo, za dedičstvo Izraelovi, svojmu ľudu.
13. JeHoVaHu, tvoje meno až na veky; JeHoVaHu, tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie.
14. Lebo JeHoVaH bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
15. Modly pohanov sú striebro a zlato, sú dielom rúk človeka.
16. Majú ústa, ale nehovoria; majú oči, ale nevidia;
17. majú uši, ale nečujú; ani nieto ducha v ich ústach.
18. Nech sú ako ony tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.
19. Dome Izraelov, dobrorečte JeHoVaHovi! Dome Áronov, dobrorečte JeHoVaHovi!
20. Dome Léviho, dobrorečte JeHoVaHovi! Vy, ktorí sa bojíte JeHoVaHa, dobrorečte JeHoVaHovi!
21. Požehnaný JeHoVaH so Siona, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Hallelujah!

  Psalms (135/150)