Psalms (115/150)  

1. Nie nám, JeHoVaHu, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu.
2. Prečo majú povedať pohania: Kdeže je ich Bôh?
3. Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce.
4. Ich modly sú striebro a zlato; sú dielom rúk človeka;
5. majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia;
6. majú uši a nečujú; majú nos a nečuchajú;
7. majú svoje ruky, ale nehmatajú, svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrdlom.
8. Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.
9. Izraelu, ty sa nadej na JeHoVaHa! On je ich pomocou a ich štítom.
10. Dom Áronov, nadejte sa na JeHoVaHa. On je ich pomocou a ich štítom.
11. Vy, ktorí sa bojíte JeHoVaHa, nadejte sa na JeHoVaHa! On je ich pomocou a ich štítom.
12. JeHoVaH bude pamätať na nás, požehná; požehná dom Izraelov; požehná dom Áronov.
13. Požehná tých, ktorí sa boja JeHoVaHa, malých s veľkými.
14. Nech pridá JeHoVaH na vás, na vás i na vašich synov.
15. Požehnaní vy JeHoVaHovi, ktorý učinil nebesia i zem.
16. Nebesia sú nebesia JeHoVaHove, a zem dal synom človeka.
17. Nie mŕtvi budú chváliť JeHoVaHa a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania;
18. ale my budeme dobrorečiť JeHoVaHovi odteraz až na veky. Hallelujah!

  Psalms (115/150)