Psalms (111/150)  

1. Hallelujah! Oslavovať budem JeHoVaHa celým srdcom, v rade priamych, a v shromaždení.
2. Veľké sú skutky JeHoVaHove, hľadané všetkým, ktorí majú v nich záľubu.
3. Jeho dielo je veličenstvom a nádherou, a jeho spravedlivosť stojí na večnosť.
4. Učinil svojim divom pamiatku; milostivý a ľútostivý je JeHoVaH.
5. Dáva pokrm tým, ktorí sa ho boja; na veky pamätá na svoju smluvu.
6. Oznámil svojmu ľudu silu svojich skutkov dajúc im dedičstvo pohanov.
7. Dielami jeho rúk sú pravda a súd, verné všetky jeho nariadenia,
8. pevne podoprené na večné veky, učinené v pravde a v priamosti.
9. Poslal svojmu ľudu vykúpenie; prikázal svoju smluvu na veky; sväté a strašné je jeho meno.
10. Počiatok múdrosti je bázeň JeHoVaHova. Výborný rozum majú všetci, ktorí to robia. Jeho chvála stojí na večnosť.

  Psalms (111/150)