Psalms (106/150)  

1. Hallelujah! Oslavujte JeHoVaHa, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
2. Kto by vedel vypovedať hrdinskú silu JeHoVaHovu, kto vyrozprávať všetku jeho chválu?!
3. Blahoslavení, ktorí ostríhajú súd; blahoslavený, kto činí spravedlivosť každého času!
4. Pamätaj na mňa, JeHoVaHu, v láskavosti naproti svojmu ľudu! Navštív ma svojím spasením,
5. aby som videl dobré veci tvojich vyvolených, aby som sa radoval radosťou tvojho národa a chválil sa tvojím dedičstvom.
6. Hrešili sme aj so svojimi otcami; prevrátene sme robili; páchali sme bezbožnosť.
7. Naši otcovia v Egypte neporozumeli tvojim divom a nezmúdreli z nich; nepamätali na tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Červenom mori.
8. Avšak ich zachránil pre svoje meno, aby dal znať svoju hrdinskú silu.
9. Okríkol Červené more, a vyschlo, a previedol ich morskými hlbinami jako púšťou.
10. A zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel, a vyprostil ich z ruky nepriateľa.
11. A tak pokryly vody ich protivníkov; nezostal z nich ani jeden.
12. A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chválu,
13. rýchle zabudli jeho skutky a nečakali na jeho radu.
14. Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine.
15. A dal im, čo si žiadali, a poslal chudosť na ich dušu.
16. Zase závideli Mojžišovi v tábore, Áronovi, svätému JeHoVaHovmu.
17. Tu sa otvorila zem a pohltila Dátana a prikryla sberbu Abirámovu.
18. A roznietil sa oheň na ich shromaždenie; plameň spálil bezbožníkov.
19. Spravili si aj teľa na Horebe a klaňali sa sliatine
20. a zmenili svoju Slávu v podobu vola, ktorý žerie bylinu.
21. Zabudli na silného Boha, svojho spasiteľa, ktorý činil veliké veci v Egypte,
22. divy v zemi Chámovej, strašné veci neslýchané pri Červenom mori.
23. Preto povedal, že ich zahladí, čo by aj bol urobil, keby nebol Mojžiš, jeho vyvolený, stal do trhliny pred neho, aby odvrátil jeho rozpálený hnev, aby nezahubil.
24. Potom zase opovrhli želanou zemou; neverili jeho slovu.
25. A repcúc vo svojich stánoch nepočúvali hlasu JeHoVaHovho.
26. Vtedy pozdvihol svoju ruku na nich, aby učinil to, žeby popadali na púšti
27. a aby dal padnúť ich semenu medzi pohanmi a aby ich rozptýlil po krajinách.
28. Spriahli sa s Baal-peorom a jedli obeti mŕtvych.
29. A tak dráždili Boha svojimi skutkami až vtrhla medzi nich rana.
30. Vtedy sa postavil Pinchas a rozsúdil vec, a zastavená bola rana.
31. A bolo mu to počítané za spravedlivosť na pokolenie a pokolenie, až na veky.
32. A zase len hnevali pri vodách Meríba, takže sa pre nich aj Mojžišovi zle stalo.
33. Lebo roztrpčili jeho ducha, a hovoril nerozvážne svojimi rtami.
34. Nevyplienili národov, o ktorých im bol povedal JeHoVaH;
35. ale sa splietli s pohanmi a naučili sa ich skutkom
36. a slúžili ich modlám, ktoré sa im staly osídlom.
37. A obetovali svojich synov a svoje dcéry démonom.
38. A vylievali nevinnú krv, krv svojich synov a svojich dcér, ktoré obetovali kananejským modlám, a zem sa poškvrnila krvou,
39. a zanečistili sa svojimi skutkami a smilnili svojimi výčinmi.
40. Preto sa rozpálil hnev JeHoVaHov na jeho ľud, a zošklivil si svoje dedičstvo.
41. Vydal ich do ruky pohanov a panovali nad nimi tí, ktorí ich nenávideli.
42. A ich nepriatelia ich utiskovali, a boli pokorení pod ich ruku.
43. Mnoho ráz ich vytrhol, ale oni len predsa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju neprávosť.
44. No, zase len videl, keď im bolo úzko, keď počul ich krik,
45. rozpamätal sa im na svoju smluvu a ľutoval podľa množstva svojej milosti
46. a naklonil im ľútosťou všetkých, ktorí ich boli zajali.
47. Zachráň nás, JeHoVaHu, náš Bože, a shromaždi nás z pohanov, aby sme oslavovali tvoje sväté meno a chlúbili sa tvojou chválou.
48. Požehnaný JeHoVaH, Bôh Izraelov, od vekov až na veky. A všetok ľud povie na to: Ameň. Hallelujah!

  Psalms (106/150)