Psalms (103/150)  

1. <sup>(a)</sup> Žalm Dávidov. <sup>(b)</sup> Dobroreč, moja duša, JeHoVaHovi, a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti!
2. Dobroreč, moja duša, JeHoVaHovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení,
3. ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci,
4. ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním,
5. ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol.
6. JeHoVaH činí to, čo je spravedlivé, a súdy všetkým utláčaným.
7. Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky.
8. Ľútostivý a milosrdný je JeHoVaH, zhovievajúci a mnohej milosti.
9. Nebude večne žehrať ani nebude na veky držať hnev.
10. Nerobí nám podľa našich hriechov ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
11. Lebo jako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja.
12. Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia.
13. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva JeHoVaH nad tými, ktorí sa ho boja;
14. lebo on zná, jaké sme my tvory, pamätá na to, že sme prach.
15. Človek je čo do svojich dní jako tráva; kvitne jako kvet na poli;
16. lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet, a jeho miesto ho viacej nepozná.
17. Ale milosť JeHoVaHova trvá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravedlivosť detným deťom,
18. tým, ktorí ostríhajú jeho smluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili.
19. JeHoVaH postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým.
20. Dobrorečte JeHoVaHovi, jeho anjelia, silní hrdinovia, ktorí činíte jeho slovo, hotoví počuť hlas jeho slova.
21. Dobrorečte JeHoVaHovi, všetky jeho zástupy vojska, jeho svätoslužobníci, ktorí činíte jeho vôľu!
22. Dobrorečte JeHoVaHovi, všetky jeho skutky, na všetkých miestach jeho panstva! Dobroreč, moja duša, JeHoVaHovi!

  Psalms (103/150)