Proverbs (8/31)  

1. <Večná múdrosť volá a vystríha>Či azda múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svojho hlasu?
2. Na vrchu vysokých miest, pri ceste, na rozcestí stojí;
3. vedľa brán, pri vchode do mesta, tam, kade sa vchádza ku dveriam, volá mocne:
4. Na vás, mužovia, volám, a môj hlas je k synom človeka!
5. Porozumejte, prostí, opatrnosť, a hlúpi, porozumejte srdcu!
6. Počujte, lebo budem hovoriť výborné veci, a otvorenie mojich rtov bude to, čo je pravé.
7. Lebo moje ústa budú vravieť pravdu, a ohavnosťou je mojim rtom bezbožnosť.
8. Spravedlivé sú všetky reči mojich úst; nieto v nich ničoho prevráteného ani krivého.
9. Všetky sú prosté rozumnému, a priame tým, ktorí nachádzajú známosť.
10. Prijmite moju kázeň a nie striebro a známosť radšej ako výborné zlato.
11. Lebo múdrosť je lepšia než koraly, a jakékoľvek prežiadúcne veci sa jej nevyrovnajú.
12. Ja múdrosť bývam s opatrnosťou, a ja známosť nachádzam dômyselnosť.
13. Bázeň JeHoVaHova je nenávidieť zlé; pýchy a vysokomyseľnosti a zlej cesty a úst prevrátenosti nenávidím.
14. Moja je rada a prospech; ja som rozumnosťou; moja je hrdinská sila.
15. Mnou kraľujú kráľovia, a kniežatá ustanovujú to, čo je spravedlivé.
16. Mnou vládnu vladári a páni, všetci sudcovia zeme.
17. Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a pilne hľadajú, nachádzajú ma.
18. Bohatstvo a sláva je u mňa, trvalé imanie a spravedlivosť.
19. Moje ovocie je lepšie nad zlato, nad rýdze zlato a to, čo donášam, nad výborné striebro.
20. Chodím cestou spravedlivosti, stredom dráh súdu,
21. aby som tým, ktorí ma milujú, nadedila majetku a naplnila ich poklady.
22. JeHoVaH si ma nadobudol za počiatok svojej cesty, pred všetkými svojimi skutkami, pred všetkými časy.
23. Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem.
24. Keď ešte nebolo priepastí, bola som splodená, keď ešte nebolo prameňov, zaťažených vodami.
25. Prv ako boly vrchy zapustené do základov, prv ako boly brehy, bola som splodená,
26. kým ešte nebol učinil zeme ani polí ani začiatku rôzneho prachu okruhu zeme.
27. Keď pripravoval nebesia, tam ja, keď vymeriaval kruh nad priepasťou,
28. keď upevňoval najvyššie oblaky hore, keď utvrdzoval studnice priepasti,
29. keď kládol moru jeho medze a vodám, aby neprestupovaly jeho rozkazu, keď rozmeriaval základy zeme,
30. a bola som pri ňom dielovedúcim a bola som všelijako jeho rozkošou deň ako deň hrajúc sa pred ním každého času,
31. hrajúc sa na okruhu jeho zeme, a moje rozkoše so synmi človeka.
32. A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa! A blahoslavení sú tí, ktorí ostríhajú moje cesty.
33. Poslúchajte kázeň a buďte múdri a neodmietnite!
34. Blahoslavený človek, ktorý počúva na mňa bdejúc pri mojich vrátach deň ako deň, strážiac podvoje mojich dverí.
35. Lebo ten, kto ma najde, najde život a dosiahne priazne od JeHoVaHa.
36. Ale ten, kto hreší proti mne, pácha ukrutnosť na svojej duši; všetci, ktorí ma nenávidia, milujú smrť.

  Proverbs (8/31)