Proverbs (31/31)    

1. <Čo má činiť a čoho sa vystríhať kráľ. Cudzie ženy a víno>Slová Lemuela, kráľa, v Massa, ktorým ho vyučovala jeho matka.
2. Čo, môj synu, a čo synu môjho lona, a čo, synu mojich sľubov?
3. Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia kráľov na zkazu.
4. Nepatrí kráľom, Lemuelu, nepatrí kráľom piť víno ani pýtať sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám.
5. Aby sa nenapil a nezabudol na to, čo je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených.
6. Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkosť v duši.
7. Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie.
8. Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu.
9. Otvor svoje ústa a súď spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.
10. <Chvála statočnej ženy>Kto najde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.
11. Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku.
12. Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života.
13. Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami.
14. Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb.
15. Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam.
16. Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu.
17. Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená.
18. Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca.
19. Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno.
20. Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu.
21. Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom.
22. Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev.
23. Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme.
24. Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi.
25. Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu.
26. Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku.
27. Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zaháľky.
28. Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju:
29. Mnohé vraj dcéry si zmužile počínaly; ale ty si ich prevýšila všetky.
30. Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí JeHoVaHa, tá bude chválená.
31. Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.

  Proverbs (31/31)