Proverbs (3/31)  

1. <Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť>Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania,
2. lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja.
3. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca,
4. a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí.
5. Nadej sa na JeHoVaHa celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
6. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky.
7. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa JeHoVaHa a odstúp od zlého.
8. To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam.
9. Cti JeHoVaHa zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod.
10. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.
11. Môj synu, neopovrhuj kázňou JeHoVaHovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie.
12. Lebo toho, koho miluje JeHoVaH, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.
13. <Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť>Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti.
14. Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato.
15. Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci.
16. Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva.
17. Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj.
18. Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení.
19. JeHoVaH múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia.
20. Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou.
21. Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť.
22. A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu.
23. Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou.
24. Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký.
25. Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde.
26. Lebo JeHoVaH bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.
27. <Napomína šľachetnosti. JeHoVaH dobrý na dobrých a prísny na zlých>Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to.
28. Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba!
29. Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba.
30. Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého.
31. Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty.
32. Lebo ohavnosťou je JeHoVaHovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými.
33. Zlorečenstvo JeHoVaHovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná.
34. Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť.
35. Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.

  Proverbs (3/31)