Proverbs (29/31)  

1. Človek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.
2. Keď sa množia spravedliví, raduje sa ľud, a keď panuje bezbožník, vzdychá ľud.
3. Človek, ktorý miluje múdrosť, obveseľuje svojho otca; ale ten, kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok.
4. Kráľ stavia súdom zem, aby stála; ale človek poplatkov ju borí.
5. Človek, ktorý pochlebuje svojmu blížnemu, rozprestiera jeho krokom sieť.
6. V prestúpení zlého človeka leží osídlo; ale spravedlivý plesá a raduje sa.
7. Spravedlivý zná súd chudobných; ale bezbožník nerozumie toľko, aby to poznal.
8. Posmievační mužovia rozdúchavajú mesto; ale múdri odvracajú hnev.
9. Múdry človek, ktorý sa súdi s bláznom, už či sa hnevá a či sa smeje, jednako nemá pokoja.
10. Mužovia krvi nenávidia bezúhonného; ale čo do úprimných, tí hľadajú zachovať jeho dušu.
11. Blázon vypúšťa všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdŕža zpät a krotí.
12. Panovník, ktorý pozoruje ušima na lživé slovo, máva všetkých svojich sluhov bezbožníkov.
13. Chudobný a dráč sa stretávajú; no, ten, kto osvecuje oči ich oboch, je JeHoVaH.
14. Trón kráľa, ktorý súdi chudobných podľa pravdy, bude stáť pevne na veky.
15. Prút a káranie dáva múdrosť; ale rozpustilé decko robí svojej matke hanbu.
16. Keď sa množia bezbožníci, množí sa prestúpenie; ale spravedliví uvidia ich pád.
17. Kázni svojho syna, a spôsobí ti odpočinutie a dá rozkoše tvojej duši.
18. Keď nieto videnia, je ľud rozpustilý; ale ten, kto ostríha zákon, je blahoslavený.
19. Slovami nebýva nakáznený sluha, lebo rozumie, ale neodpovedá.
20. Keď vidíš človeka, náhlivého v jeho rečiach, vedz, že o bláznovi je viacej nádeje.
21. Ten, kto od mladosti mazná svojho sluhu, pozná, že naposledy bude synákom.
22. Hnevivý človek vzbudzuje svár a prchký človek sa dopúšťa mnoho prestúpení.
23. Pýcha človeka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.
24. Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí svoju dušu; čuje kliatbu, ale neoznámi.
25. Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na JeHoVaHa, bude povýšený.
26. Mnohí hľadajú tvár panovníka, a od JeHoVaHa je súd každého človeka.
27. Ohavnosťou spravedlivým je človek, ktorý pácha neprávosť, a ohavnosťou bezbožnému je ten, kto ide rovnou cestou.

  Proverbs (29/31)