Proverbs (13/31)  

1. Múdry syn prijíma kázeň otcovu, ale posmievač nepočúva žehrania.
2. Z ovocia svojich úst bude každý jesť dobré; ale duša tých, ktorí robia neverne, sa najie ukrutnosti.
3. Ten, kto strežie svoje ústa, ostríha svoju dušu; kto príliš roztvára svoje rty, na toho prijde zkaza.
4. Žiada si a nemá duša leňocha, a duša usilovných sa vytučí.
5. Spravedlivý nenávidí lživého slova, ale bezbožník sa zosmradí a bude sa hanbiť, až zrumenie.
6. Spravedlivosť strežie toho, ktorého cesta je bez úhony; ale bezbožnosť vyvráti toho, kto pácha hriech.
7. Niekto sa robí bohatým a nemá ničoho; a zase niekto sa robí chudobným, a má mnoho majetku.
8. Výplatou duše človeka je jeho bohatstvo; ale chudobný nečuje žehrania.
9. Svetlo spravedlivých svieti vesele, ale svieca bezbožných zhasne.
10. Len pýchou pôsobí človek svár; ale u tých, ktorí sa radia, je múdrosť.
11. Majetok, hriešne nadobudnutý, sa bude umenšovať; ale ten, kto sbiera rukou, rozmnoží.
12. Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým; ale splnená žiadosť je stromom života.
13. Ten, kto pohŕda slovom Božím, škodí sám sebe; ale tomu, kto sa bojí prikázania, bude odplatené.
14. Naučenie múdreho je prameňom života, vyhnúť sa osídlam smrti.
15. Dobrý rozum dodáva miloty; a cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá.
16. Každý opatrný robí umne; ale blázon rozprestiera bláznovstvo.
17. Bezbožný posol padne do zlého, ale verný zvest je lekárstvom.
18. Chudoba a hanba stihne toho, kto opúšťa kázeň; ale ten, kto zachováva pokarhanie, bude ctený.
19. Splnená túžba je sladká duši; ale bláznom je ohavnosťou odstúpiť od zlého.
20. Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí.
21. Hriešnikov bude prenasledovať zlé; ale spravedlivým odplatí Bôh dobrým.
22. Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov, a majetok toho, kto hreší, je zachovaný spravedlivému.
23. Mnoho pokrmu je na čerstvo zoranej roli chudobných, a niekto hynie pre neporiadok.
24. Ten, kto zdržuje svoj prút, nenávidí svojho syna; ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasu.
25. Spravedlivý jie do sýtosti svojej duše; ale život bezbožníkov trpí nedostatkom.

  Proverbs (13/31)